10. dec, 2021

Nytt brev till Ärkebiskopen

Bästa Antje Jackelén – Sveriges Ärkebiskop!

Ber om ursäkt om jag skriver igen – redan innan jag fått svar på mitt förra brev! Men nu är det faktiskt synnerligen akut, och snart är det för sent med åtgärder mot det nu pågående Covid-vansinnet!

Borde kanske också be om ursäkt för att jag möjligen stör Din sinnesfrid så här i advent! Det är verkligen inte min primära intention - men inte ens omsorgen om Din sinnesfrid kan avhålla mig från att uttrycka min förtvivlan och sorg över det som nu händer i vårt land (och i stora delar av världen).

Utifrån min verklighetsbild ligger det nära till hands att betrakta Dig som Sveriges ”andliga ÖB” (Överbefälhavare, för dem som inte är bekanta med den militära organisationen). Jag anser därför att Du har ett alldeles särskilt ansvar för hela landet – på Ditt särskilda område.

Om man gör jämförelsen just med den militära organisationen, så befinner vi oss nu i en situation, där ett stort antal ”femtekolonnare” lyckats infiltrera hela vårt försvar – och via särskilt ansvarsfulla poster förser de soldaterna med vapen, som när de avfyras exploderar och dödar både skytten och i värsta fall också ett antal soldater i närheten. Däremot undgår fienden all påverkan. När vi befinner oss i ett krig – som nu – är detta förstås en katastrof!

I den del av Sverige som inte tillhör försvaret, d.v.s. hela det civila samhället, där även KYRKAN ingår, tycks nu femtekolonnare ha etablerat sig överallt. De finns i riksdag och regering och bland politiker på lägre nivå – samt inom myndigheter, hela det medicinska området (både forskning och tillämpning), samt inte minst inom media.

Du är sannolikt medveten om, att Nürnbergkoden strikt reglerar alla medicinska experiment som berör människor – och att sådana aldrig kan genomföras utan ”informerat samtycke”. Hur skall BARN kunna ge informerat samtycke i ett ämne, som de flesta vuxna inte förstår?

Vidare framkom vid Nürnbergrättegångarna, att samtliga som deltar i experiment på människor alltid är personligen ansvariga för sina handlingar (eller brist på handling). Man kan aldrig skylla på att man bara ”lyder order” och gör något, därför att man beordrats till det.

Om man tolkar Nürnbergkoden korrekt, så innebär det också, att när Du skriver att ”Kyrkorna rekommenderar vaccination för alla som kan vaccineras...” - så är det ett allvarligt brott mot den nämnda koden, och bör medföra åtal och ett kännbart straff!

Men du behöver nog inte vara orolig, eftersom även rättsväsendet är gravt korrumperat och vilselett – och inte verkar ha insett de juridiska konsekvenserna av sådant agerande. Tvärt om tycks man där på vissa håll vara beredda att vidta tvångsåtgärder för att se till att fler injiceras med det biologiska vapen man kallar ”vaccin”.

Och när det gäller ansvaret inför Vår Herre, så får väl Du, som alla vi andra, lita till hans kärlek och förmåga att förlåta – och hoppas att han ser mer till dina goda avsikter än till Ditt faktiska agerande (eller brist på agerande).

En annan vinkling på den katastrof som nu närmar sig (eller redan är här):

Och sanningen skall göra eder fria” är kanske ett av de uttryck i Bibeln som citeras mest – och möjligen vissa gånger i fel sammanhang.…

Men även tämligen sekulariserade människor anar nog, att det ligger något viktigt och beaktansvärt i denna enkla mening. Och motsatsen – att lögnen skulle göra oss fria - borde generellt verka frånstötande för de flesta, även om det uppenbarligen finns de som i rättegångar lyckas att med lögnens hjälp klara sig från fängelse eller andra frihetsberövande påföljder (som de enligt gällande lagstiftning annars skulle ha drabbats av).

Jag avser inte att polemisera omkring värderingar och filosofiska begrepp, men jag vill gärna konkret påvisa några viktiga sanningar, som nu skyms av de mest förfärliga lögner i den allmänna debatten – och tyvärr inte minst i våra numera skattefinansierade medier – SVT och SR.

Det handlar då självklart om just det nu gigantiska bedrägeriet omkring det man kallar ”pandemin” och det man lika oriktigt benämner ”vaccin”, som man nu med mer eller mindre sofistikerade tvångsmedel ser till att nästan alla injiceras med.

Här följer några sanningar, som jag anser vara odiskutabla – och som bekräftas av en stor mängd läkare och forskare världen över:

1. Det som nu kallas en pandemi är från början vad som skulle kunna betraktas som en ordinär influensaepidemi – av det slag som varje höst drabbar oss, och då normalt varje år i vårt land tar livet av kanske ett par tusen gamla och svaga människor – med av olika orsaker nedsatt immunförsvar.

Om man hade behandlat de sjuka på vanligt sätt med tidiga insatser och god omvårdnad, så hade ganska snart epidemin passerat tämligen obemärkt. Det hade aldrig talats om någon ”pandemi”. Det tydliga ”beviset” för detta är också, att vi under 2020 inte hade någon ökning av dödsfall – och inte heller hittills haft det under 2021. Statistiken visar att dödstalet i Sverige de senaste 20 åren eller så har legat på en tämligen stabil nivå, med mycket små variationer. År 2020 var alltså inget undantag, och innevarande år ser inte heller ut att bli det (om inte effekten av de pågående ”vaccinationerna” hinner ge utfall före nyår). Om det hade handlat om en verklig pandemi, med stor dödlighet, så hade självklart detta avspeglats i statistiken.

2. I avsikt att åstadkomma samma skräck som nu, så lyckades man (läkemedelsindustrin) med hjälp av WHO, NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) och FDA (Food and Drug Administration) i USA år 2009 ändra definitionen för begreppet pandemi. Tidigare ingick ”dödlighet”, men detta togs bort, så att i huvudsak endast stor spridning av en sjukdom krävdes.

Därmed kunde man förklara den då aktuella s.k. ”svininfluensan” för en pandemi, varvid mängder av ingångna avtal mellan nationer och vaccintillverkare utlöstes, och en liknande massvaccination som vi nu upplever startades. Resultatet blev att en mängd barn och ungdomar drabbades av den svårt handikappande, livslånga och obotliga sjukdomen narkolepsi.

Det hade kunnat få lika omfattande och dramatiska följder som de vi nu kommer att uppleva (och redan upplever) av den vaccinationskampanj som just pågår – mot Covid-19!

Räddningen var att läkaren Wolfgang Wodarg – då ledamot i den tyska förbundsdagen, tillika i EU-parlamentet – i kraft av dessa positioner kunde sätta stopp för galenskapen, så att vaccinationskampanjen avbröts. Det visade sig också sedan att ”svininfluensan” i själva verket var en ovanligt mild form av den vanliga säsongsinfluensan!

3. Mycket tidigt upptäckte man, att det sedan mer än ett halvsekel använda läkemedlet Hydroxiklorokin var effektivt som profylax mot Covid-19. Medlet har sedan nära 60 år använts som förebyggande medel och behandling mot malaria. Alla som t.ex. från Sverige de senaste femtio åren åkt till malariadrabbade områden har fått med sig en påse tabletter av detta slag (t.ex. med produktnamnet Plaquenil). Medlet gavs till barn, gamla, gravida kvinnor. Inga kända allvarliga biverkningar! Ett av värdens mest beprövade och säkra läkemedel!

Men så snart man upptäckte effekten mot Covid-19, så ingrep Anthony Fauci (chef för tidigare nämnda NIAID i USA) och såg till att medlet förbjöds (!!!) Eftersom det är ett gammalt medel, så är självklart också patentet utgånget, så inget företag kan med stöd av ett patent ha ensamrätt och sälja detta för högt pris. Alltså ointressant för läkemedelsbranschen! En anledning var också, att om botemedel mot Covid-19 funnits, så hade den juridiska möjligheten att utveckla ett vaccin bortfallit! Hydroxiklorokin måste alltså bort!

Anthony Fauci förordade i stället Remdisivir – ett antiviralt medel (och dyrt!) med njurskador som känd biverkan. Och när njurarna inte på vanligt sätt kunde evakuera kroppsvätskor, så kan man säga, att de som tog detta medel närmast drunknade, när lungorna fylldes av vätska som förhindrade syreupptagning.

Ett annat medel mot parasiter (som flodblindhet, piskmask, spolmask och elefantiasis) – Ivermectin - visade sig också mycket effektivt mot Covid-19. Det fungerar både som profylax, och behandling vid redan etablerad infektion. Ivermectin har praktiskt taget stoppat spridningen av Covid-19 på vissa håll i världen (som t.ex. i den folkrika indiska delstaten Uttar Pradesh).

Också detta medel förbjöds i Sverige, men har nu tydligen frisläppts. Men om man kan få någon välinformerad läkare att skriva ut medlet (eller veterinär – eftersom medlet också används med framgång inom veterinärmedicinen), så kan det ändå vara problem, eftersom det inte ingår i högkostnadsskyddet – och varje tablett kostar ca 100 kronor!

Nämnas bör också, att svenska myndigheter fortfarande kraftfullt går ut och varnar för både dessa produkter!

Man vet också, att Livsmedelsverkets referensnivåer för vitamin D3 är mycket för låga, och att de flesta svenskar lider av D-vitaminbrist (om än inte i så hög grad att man drabbas av rakitis, ”Engelska sjukan”). Särskilt gäller detta förstås under den solfattiga delen av året.

4. Det framgår mycket tydligt att våra serumnivåer av vitamin D3 är alldeles avgörande för ett välfungerande immunförsvar. Det skyddar mot de flesta infektioner – inkl. Covid-19.

Det är också ett empiriskt faktum, att infektioner (som Covid-19) ökar i omfattning just under höst-vinter, då vi får mindre mängder vitamin D3 via solens strålar.

Typiskt är också, att människor med mörk hy och de som använder heltäckande klädsel utomhus drabbas mer än andra – därför att solen inte kan tränga in i huden och via en form av kolesterol skapa just vitamin D3.

De flesta känner inte heller till, att vitamin D3 faktiskt är ett livsviktigt hormon – som påverkar hundratals olika processer i kroppen!

Och gissa vad Läkemedelsverket sagt (åtminstone till helt nyligen)! Jo, att ”det finns ingenting som tyder på att D-vitamin skulle ha någon betydelse vid Covid-19”! En uppenbar lögn!

Det har i den officiella faktabasen PubMed sedan länge funnits tusentals studier, som visar den oerhörda betydelsen av vitamin D3 i detta sammanhang.

5. Det finns ingen seriös forskning som visar att ansiktsmask skulle ha någon betydelse för att hindra spridning av virus. Inte ens om de bärs enligt instruktionerna – vilket nästan aldrig sker! Dessa masker blir bara en sorts bekräftelse på okunnigheten hos människorna som bär dem – som en sorts ”dumstrut”!

Försök har gjorts, som visar att inte ens bärande av korrekta, professionella ansiktsmasker för kirurger i operationssalen har påverkat infektionsrisken för patienterna – jämfört med om kirurgen inte använt någon mask alls! Andra försök har visat att ansiktsmask i stället ökar infektionsrisken – och vanliga bakterieinfektioner i luftvägarna tycks ha ökat bland dem som använder mask. Dessutom minskar maskerna syresättningen av blodet, vilket kan vara förödande – särskilt för barn.

Det är mycket anmärkningsvärt, hur någon kan hävda att de små tygbitar som folk nu har över näsa och mun skulle kunna ha någon betydelse för smittspridning!

6. De hittills insatta åtgärderna från Folkhälsomyndigheten (med lockdowns och olika restriktioner) har haft allvarliga skador på samhället. Arbetslösheten i vissa branscher har ökat dramatiskt, välskötta familjeföretag har utplånats på kort tid, och i servicebranschen har man desperat försökt anpassa sig till myndigheternas motstridiga, ologiska och fullständigt oförutsägbara rekommendationer och regler!

Möjligen ännu allvarligare är att deras påbud skapat motsättningar och ovänskap inom familjer, bland grannar och umgängesvänner, vilket sannolikt också i hög grad bidragit till den ökade psykiska ohälsan på alla plan. Närmast en folkhälsokatastrof!

7. Man pratar numera inte så mycket om det helt fruktansvärda som hände i början av ”pandemin”. Det kom då i många fall ute i regionerna order om att man till varje pris skulle undvika att de covidsjuka smittade andra. Helst ville man därför också förhindra att de kom till sjukhus.

Man var helt skräckslagna av de falska uppgifter som spreds. Och i många fall ordinerade läkare ”palliativ vård” utan att själva ha gjort någon bedömning av patienternas tillstånd (ett klart brott mot gällande regler). Det innebar också, att patienterna som ”palliativ vård” fick bl.a. morfin, för att de skulle ”dö lugnt”. Som förväntats dämpades då andningen, och de avled av syrebrist! Och detta utan att man försökte med någon annan behandling!

Man tillät inga besök, så de fick ligga och dö ensamma – och deras anhöriga fick inte besöka dem och ta adjö. Detta var en närmast historisk form av psykisk tortyr – både av dem som avled och av deras anhöriga!

Och nu vet vi, att detta var alldeles onödigt – och anledningen var den obefogade skräck för sjukdomen som man lyckats sprida.

En anledning var förstås också ren okunskap. Med enkelt tillskott av syre genom näsan via s.k. ”grimma” hade många kunnat räddas. I stället placerades många i respirator, som strängt taget var fel sätt att angripa sjukdomen.

Slutligen har jag ett förslag till Dig, Antje Jackelén. Jag förstår att Du inte ett ögonblick kommer att se det som realistiskt. Men mitt förslag är, att Du tillskriver Dina präster och föreslår att de nästa gång de står i predikstolen säger ungefär följande:

Detta har skett på grund av världsliga makters påbud, men det fråntar oss inte ansvaret som kyrka.

Kära församling! Jag har ett viktigt tillkännagivande. Vi har blivit vilseförda av falska profeter och i vår okunskap gjort oss skyldiga till sådant som inte är gagnat att öka förtroendet för kyrkan – eller bidra till församlingsmedlemmarnas goda hälsa. Vi har indirekt avvisat sörjande människor från anhörigas begravningar – och andra samlingar i våra kyrkor - genom att kräva ”vaccinpass” och begränsa antalet besökande.

Vi har också aktivt föreslagit att alla som kan skall ”vaccineras”! Eftersom det man nu kallar ett ”vaccin” är något helt annat – och i varje fall är på försöksstadiet, och försöket inte är avslutat förrän 2023 – så är det ett brott mot FN:s Barnkonvention, samt mot Nürnbergkoden. Vi ber om ursäkt också för detta.

Det har också visat sig att de injektioner man ger har dramatiska biverkningar - inkl. död! De skyddar inte mot att bli smittad, och de förhindrar inte spridning av smittan till andra.

Vi ber om ursäkt för att vi låtit oss vilseledas, och vi önskar att ni i detta ärende söker kunskap hos de grupper av modiga forskare och läkare, som med risk för anseende, anställning och legitimation står upp för sanningen och försöker avslöja detta enorma bedrägeri! De är hjältar och hjältinnor - och sanningens budbärare i en ond tid!

Ett enkelt sätt att skydda sig mot den aktuella smittan är att inte utsätta sig för någon av de injektioner som nu administreras, utan i stället aktivera sitt immunförsvar med främst tillskott av C-vitamin, vitamin D3 och zink. Och en kärleksfull kram bidrar också till att stärka immunförsvaret. Gå hem och umgås med nära och kära! Krama dem gärna! Och välkomna till kyrkan! Utan begränsning i antal besökare – och utan ansiktsmask!"

Med förhoppningar om ett snart uppvaknande inför det nya året - och därmed också ett bättre 2022!

Sven Erik Nordin - orolig medmänniska

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?