21. nov, 2021

Olagligt - och motverkar sitt syfte

 Svar på
Socialdepartementets remiss avseende

Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd S2021/06359

En samling sakkunniga som kallar sig “Bio-Medico Legala Nätverket” har sammanställt ett remiss-svar, som fullständigt klart redovisar, att förslaget om ”vaccinationsbevis” både motverkar sitt syfte och är klart olagligt.

Deras sammanfattning ser ut så här:

Bio-Medico Legala Nätverket välkomnar initiativ innebärande en väl fungerande hantering av covid-19-pandemin i samhället. Pandemin har inneburit stora tragedier för såväl den enskilda människan som samhället i stort. Frågor om folkhälsa, säker vård och respekt för våra medborgares fri-och rättigheter är prioriterade frågor för Bio-Medico Legala Nätverket.
Människors hälsa, liv och säkerhet kräver tveklöst att nödvändiga åtgärder vidtas och att var och en tar eventuella risker med allvarliga smittsamma sjukdomar på största allvar.

Dessvärre saknas avgörande medicinska analyser i Författningsförslaget. Det är angeläget att en korrekt och fullständig analys av sjukdomens allvarlighetsgrad, de föreslagna åtgärdernas relevans och förväntade resultat samt vaccinernas effektivitet och säkerhet görs utifrån ett helhetsperspektiv och baserat på den information och evidens som finns tillgänglig per idag. Författningsförslaget säkerställer enligt Bio-Medico Legala Nätverket inte den avsedda effekten, nämligen att minska smittspridning i samhället och belastningen på vården.

Bio-Medico Legala Nätverket konstaterar att Författningsförslaget inte på ett adekvat sätt problematiserar eller analyserar:

1.föreslagna åtgärders förväntade effekt på smittspridning och belastning av sjukvårdssystemet;
2.vaccinens effekter på smittspridning;
3.virusets allvarlighet mot bakgrund av nu aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet;
4.risk för allvarliga biverkningar av vaccinet;
5.immunitetsläget i samhället givet tidigare samhällsspridning och vaccination;
6.negativa följdverkningar (hälsomässiga, ekonomiska med flera) som kan förväntas mot bakgrund av restriktioner av de slag som föreslås i Författningsförslaget;
7. de föreslagna åtgärdernas proportionalitet, effektivitet och nödvändighet i ljuset av samtliga relevanta regelverk och fakta; samt
8.nytta och risk med föreslagna åtgärder. Mot bakgrund av ovanstående saknas godtagbara skäl till införande av Författningsförslaget i dess nuvarande utformning. Författningsförslaget bör därför avvisas i sin helhet.

Här följer några citat ur den omfattande texten.

Dödligheten i covid-19 av de som blir smittade bedöms numera ligga någonstans i intervallet 0,15 -0,30 % i Europa, beroende på de olika ländernas specifika förhållanden.

De personer som dör av eller med covid-19 i Sverige är alltså framför allt personer som tangerar eller i många fall är äldre än den förväntade medellivslängden i Sverige (medellivslängden i Sverige år 2019 respektive 2020 var 81 år för män och 84 år för kvinnor).

I de yngre ålderskategorierna är det, som framgår av Socialstyrelsens tabell, ytterst få som avlidit i covid-19.

I kategorin 0-29 år har hittills totalt 25 personer avlidit av covid-19 enligt dödsorsaksintyg. Det kan jämföras med antalet avlidna i självmord i ålderskategorin 15-29 år, vilket uppgick till totalt 5231 personer enbart under år 2020 enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Sannolikheten för att en ovaccinerad person, som saknar symptom, smittar andra ovaccinerade personer eller vaccinerade personer, är mycket låg.

...fullvaccinerade som får genombrottsinfektion är lika smittsamma för andra individer som ovaccinerade som blivit smittade. vilket gör distinktionen mellan vaccinerade och ovaccinerade genom att införa vaccinationsbevis för tillträde till stora evenemang till ett mindre relevant verktyg för att kunna hantera smittspridning av covid-19 i samhället.


Flera studier har visat att den naturligt genererade immuniteten är effektivare än den vaccingenererade.
Vaccinimmuniteten kan således skydda individen temporärt men massvaccinering av hela populationer riskerar tyvärr att förlänga pandemin.

Vaccinerna kan ge temporärt skydd för individer att bli smittade så länge de fungerar, men massvaccinering av stora delar av befolkningen riskerar att förlänga pandemin och minska motståndskraften mot nya virusvarianter.

Det finns idag en uppsjö av evidensbaserat verksamma behandlingsprotokoll, innehållande till exempel Ivermectin, D-vitamin, vitamin C och Zink.
En studie från 7 augusti 2020 visade att en konsekvent behandling av riskpatienter med dessa mediciner i öppenvård minskade dödlighet och sjukhusinläggningar med 85 procent!

Ju starkare immunreaktion desto större risk för allvarliga biverkningar. Av den anledningen, samt mot bakgrund av det redan starka skydd tidigare genomgången infektion genererar, bör de som genomgått infektionen inte uppmanas att vaccinera sig.

Samtliga vacciner är således belagda med vad som benämns som “conditional approval”. Detta innebär i praktiken att vaccinen tillåts att tillfälligt saluföras och nyttjas, på grund av rådande pandemi.

Studierna pågår alltjämt och avslutas först 2022 - 2023, då även data över allvarliga, sena och ovanliga biverkningar finns tillgänglig.Fram till den 22 september 2021 har 78 204 biverkningar efter vaccination mot covid-19 blivit rapporterade till LMV. Av de handlagda biverkningsrapporterna (som endast är ca 10 %)  är 6 064 klassade som allvarliga biverkningar, d.v.s. ca 60 %.

En rapport bedöms som allvarlig om den misstänkta biverkningen är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller annan medicinskt viktig händelse.

Det har rapporterats in 296 dödsfall under dessa nio månader vaccinerna varit i bruk.

För samtliga övriga ca 25 000 läkemedel/substanser har det under hela 2020 rapporterats in 7 999 biverkningar, varav 3 270 bedömdes som allvarliga.

För samtliga övriga vaccinationer mot andra sjukdomar som det vaccineras mot i Sverige har det totalt från 1965 och fram till den 23 september 2021 inkommit 28 684 rapporter om misstänkta biverkningar, varav 121 dödsfall.

Samtycke förutsätter fullständig frivillighet.
Det är därför väsentligt att notera att ett samtycke som lämnas med vetskap om att utan vaccinationsbevis förvägras ovaccinerade rätt till umgänge med sina vänner och det sociala sammanhanget, aldrig kan anses utgöra ett frivilligt samtycke. Vaccinationsbevis, såsom det enligt Författningsförslaget är utformat, bedöms mot denna bakgrund inte vara förenligt med principen om informerat samtycke som patientlagen bygger på. Därutöver ska, enligt 1 kap. 8 § patientlagen, när hälso-och sjukvård ges till barn, barnets bästa särskilt beaktas. Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter har blivit lag (SFS 2018:1197) i Sverige den 1 januari 2020. Artikel 3.1 fastslår: “Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”.34

En svensk studie visar att antikroppsnivåerna efter genomgången infektion fortfarande är stabila 12 månader efter infektion.
Samtidigt visar data från Pfizers 6-månaders uppföljning att antikropparna som bildats efter vaccinering gradvis minskar med 6 % varannan månad och att ytterligare uppföljning behövs för att förstå vaccinets effekt över tid och behovet av boosterdoser.

Att behandla friska individer förebyggande med vacciner där så många allvarliga biverkningar redan inrapporterats borde leda till eftertanke om nyttan med att stoppa eller minska smittspridning, sett bara ur det korta perspektivet, verkligen uppväger risken för allvarliga biverkningar.

...de flesta länder i Europa har drabbats betydligt hårdare av coronapandemin än Sverige, trots strängare restriktioner.

De nedstängningar och hårda restriktioner som införts på olika håll runt om i Europa och som syftat till att kväsa viruset eller begränsa smittspridning bygger inte på vetenskaplig grund och har inte heller visat uppnå önskade effekter.

Enligt statistik från FN, sammanställd av svenska forskare, uppskattades redan i februari i år att minst 2,5 miljoner människor dött till följd av införda restriktioner globalt.

Även i Sverige har människor dött, och kommer att dö i förtid, på grund av restriktioner och begränsningar.

För undvikande av missförstånd ska noteras att Bio-MedicoLegala Nätverket bedömer att det saknas tillräckliga skäl för införande av vaccinationsbevis, alldeles oavsett nivå av smittspridning i samhället. Detta på grund av att det inte säkerställer syftet; att minska smittspridning och minska belastning på sjukvården och inte heller kan det anses vara en proportionerlig åtgärd. Anledningen till detta redogörs genomgående för i detta remissvar.

Bio-Medico Legala Nätverket konstaterar att det saknas godtagbara skäl att diskriminera ovaccinerade på det sätt som föreslås i Författningsförslaget.

Information från Public health England visar att fullt vaccinerade som smittats av deltavarianten mellan 1 februari och 12 september 2021 hade större risk att dö jämfört med ovaccinerade.

Intresset av skyddandet av de grundläggande fri-och rättigheter som inskränks genom Författningsförslaget väger tyngre än den eventuella reduktion av smittspridning som kan förväntas (men sannolikt inte) ske genom åtgärderna.


FÖRFATTNINGSFÖRSLAGET ÄR OFÖRENLIGT MED REGERINGSFORMEN, EUROPAKONVENTIONEN OCH EU:S STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE   RÄTTIGHETERNA.
I en av de svenska grundlagarna, Regeringsformen (“RF”), anges i kapitel 2 grundläggande fri-och rättigheter.

AVSLUTNING
Föreslagna åtgärder enligt Författnings-förslaget står ej i proportion till sjukdomens allvarlighet, åtgärdernas risker, möjligheten till andrabehandlingar och bedöms inte vara förenligt med gällande lagar. Författningsförslagetbör därför avvisas i sin helhet.
På nästa sida följer samtliga 40 undertecknare.Detta remissvar undertecknas av:
Axel Berglund, Jurist och filosofie kandidat i statsvetenskap
Elnaz Madani, Jurist och filosofie kandidat i företagsekonomi
Ida Kjos, Chefsjurist
Elisabeth Bernin, Jurist
Ann-Cathrin Engwall, Immunolog & virolog; disputerad inom molekylär cellbiologi, immunologisk inriktning
Ludwig Hellmundt, Specialist i anestesi och intensivvård Sture Blomberg, smärtläkare, överläkare, specialist i anestesi-och intensivvård,
Sven Román, docent, specialist i barn och ungdomspsykiatri
Ragnar Hultborn, Disputerad (inom medicin), professor emeritus Göteborgs Universitet, specialist i onkologi
Rebecca Ahlstrand, Jurist
Ruth Nordström, Advokat
Fatemeh Pakyari, Advokat
Kay Gerken, Jurist
Amanda Kjölsrud, Jurist
Hans Zingmark, Specialist i intern-och lungmedicin,
Nina Yderberg, öveerläkare, Specialist i barn-och ungdomspsykiatri
Carmela Aghazadeh, Specialist internmedicin, specialist kardiologi, överläkare
Susanna Hartmann-Petersen, Specialistläkare dermatologi, disputerad (inom medicin) samt även utbildad inom funktionsmedicin
Nils Littorin, Legitimerad läkare, disputerad i klinisk mikrobiologi
Hans Sjögren, Specialist i anestesi och intensivvård
Bo Jonsson, Specialist i allmänpsykiatri, disputerad (inom medicin),
Lilian Weiss, överläkare, Docent, specialist i kirurgi
Christina Malm, Specialist i allmänmedicin
Boris Klanger, Specialist i allmänmedicin,
Margareta Andersson, verksamhetschef, Specialist i allmänmedicin
Magnus Burling, Specialist i allmänmedicin
Anna Maria Wiedemann, Specialist i allmänmedicin, disputerad (inom medicin)
Carina Ljungfelt, Specialist i allmänmedicin
Anette Stahel, Filosofie magister i biomedicin
Dinu Dusceac, Disputerad (inom medicin), överläkare kardiologi
Sebastian Rushworth, AT-läkareIda Höglund,
Kristian Holmberg, Överläkare kirurgi Specialist i allmänmedicin
Gabriel Winsnes, Läkarstudent
Maria Papadopoulou, Specialistläkare inom ögonsjukdomar
Christian Madsen, Distriktsläkare, specialist i allmänmedicin
Roger Nilson, Ortopedkirurg och beroendeläkare
Leena Källqvist Nygren, Legitimerad sjuksköterska, leg psykoterapeut samt ordförande för Svensk Förening för Integrativ Medicin & Hälsa
Lotta Harming, Specialistsjuksköterska inom operation
Ingvar Åström, Legitimerad sjuksköterska

Länk till originaltexten:

http://lakaruppropet.se/wp-content/uploads/2021/10/Bio-Medico-Legala-Na%CC%88tverket-remissvar-Socialdepartementet-2021-10-11.pdfSenaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?