8. jul, 2021

Myndigheters laglydighet


Då och då förekommer brevväxling mellan enskilda medborgare och våra ansvariga myndigheter på olika områden. Tyvärr är inte alla på dessa myndigheter helt medvetna om gällande lagstiftning – som de därför ibland bryter mot på det mest flagranta sätt!

Här nedan refereras ett brev från Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Mikrobiolog och molekylärbiolog


Han delger 2021-07-07 följande MYCKET VIKTIGA och förmodligen livsavgörande för nationen Sveriges alla medborgare/invånare.

Sprid gärna vidare i alla dina tillgängliga nätverk:
 
Från: Björn Hammarskjöld <bjorn@hammarskjold.nu>
Skickat: den 7 juli 2021 09:58
Till: registrator@etikprovning.se
Kopia: redaktionen@tt.se; svtnyheter@svt.se; nyheter@svd.se; Mikael.Larsson@svd.se; tove.lifvendahl@svd.se; nyhetstips@dn.se; tipsa@aftonbladet.se; sophie.tanha@aftonbladet.se; ekot@sverigesradio.se; 71717@expressen.se; p4uppland@sverigesradio.se; nyheterna@tv4.se
Ämne: Re: Etikprövning av Covid-19
 
Till Registrator: Begär dagboksblad med Dnr att skyndsamt skickas till min e-post. Vänligen skicka vidare även till myndighetsordföranden. Tack! Ni är Änglar!


Tjänare Etikprövningsmyndigheten!
Jag funderar.
Hur har det blivit så här?
Vem har satt igång injektioner av artfrämmande genetiskt material hos den svenska befolkningen?

Injektionerna med artfrämmande genetiskt material som påstås ges för att hindra spridning av Covid-19 har börjat sedan 2020-12-28 i Sverige.

Men vem har beslutat att sjukvården ska injicera ett sekretessbelagt artfrämmande genetiskt preparat, med till synes fler ingredienser än som angetts, till större delen av Sveriges befolkning?
Eftersom det är ett experimentellt preparat som påstås ges enligt Helsingforsdeklarationen på grund av en vanlig bonnförkylning som inte har högre dödlighet än en vanlig säsongsinfluensa så måste det begäras ett etiskt tillstånd enligt den svenska Etikprövningslagen, Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Så jag frågade på Etikprövningsmyndigheten vilka som har fått etiskt tillstånd att injicera främmande genetiskt material i enlighet med Etikprövningslagen.
Jag älskar registratorerna på Etikprövningsmyndigheten! De är utmärkta förebilder för den gamla tidens ämbetspersoner! De som alltid gjorde rätt, alltid tog till vara den enskilda människans rättigheter och alltid följde lag! Dessutom är de självständigt tänkande individer som verkar göra allt för att hjälpa den lilla enskilda människan!

De har snabbt och effektivt gett ut en lista på samtliga etikprövningar som är gjorda angående Covid-19 någonstans i ansökan. Det blev sammanlagt 818 poster från och med 2020-02-21.
Jag har gått igenom listan på alla 818 etikansökningarna rörande Covid-19.
Vad jag finner är att ordet ”Comirnarty” är explicit nämnt två gånger i posterna med radnummer 618 och 705.

Det saknas någon form av etikprövningsansökan från läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson och Johnson.

Jaha, här har vi ett antal läkemedelsföretag som till synes ogenerat och utan stöd i lag kränger injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra till den svenska staten som glatt verkar delar ut sagda preparat till de 21 regionerna som till synes lika ogenerat prackar på de omisstänksamma invånarna en injektion med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra i strid med Helsingforsdeklarationen, Patientsäkerhetslagen, grundlagen, EU-rätten och Etikprövningslagen samt Lag (2014:406).

Jag har gått igenom hela den underbara listan från Etikprövningsmyndigheten och finner att Folkhälsomyndigheten har en hemsida med rubriken Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19? 1 Se bilaga med samma rubrik.

Här framgår det att det är minst femtio (50) olika myndigheter inblandade med regeringen i toppen. Det är det perfekta upplägget för att alla påstås ha ett kollektivt ansvar men i realiteten skulle ingen kunna lagföras för misstänkt brott mot lag, förslagsvis tjänstefel (BrB 20:1).
Eftersom det är myndighetsutövning mot enskild så blir ett brott som anses som lindrigt och därmed straffritt blir det brott enligt normalgraden.

Grundlagsbrott, som brott mot RF 1 kapitlet 9 §, anses vara svårare än brott mot administrativ lag, då måste man uppgradera brottet till grovt tjänstefel.

Eftersom det även är ett brott mot EU-rätten måste brottet uppgraderas till synnerligen grovt tjänstefel att till någon del medverka till att en person injiceras med med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra i strid med Helsingforsdeklarationen, Patientsäkerhetslagen, grundlagen och EU-rätten och Etikprövningslagen jämte Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
Till detta kommer att injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra synes innehålla någon form av oredovisat magnetiskt material.

Detta till synes oredovisade magnetiska material kan bestå av hydrogel spetsat med trevärda järnjoner (Fe (III)) 2.
Det till synes oredovisade magnetiska materialet kan också bestå av grafenoxid som också har magnetiska egenskaper 3.
Dessa metoder finns publicerade i ett otal vetenskapliga artiklar som med lätthet kan återfinnas via PubMed, en av de stora databaserna där de flesta vetenskapliga artiklar kan återfinnas.
Inte heller dessa till synes oredovisade magnetiska tillsatser synes ha genomgått en etisk prövning.

Vid genomgång av lista med 818 etikprövningar rörande Covid-19 finns följande att beakta.
Det finns sammanlagt sex etikprövningsansökningar från Folkhälsomyndigheten men de rör inte injektionerna med sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra.

Socialstyrelsen finns inte nämnt bland sökande.

Läkemedelsverket har två registerstudier om vaccinuppföljning med radnummer 554 och 742 från 2020-12-14 respektive 2021-04-19.

Socialdepartementet saknas, liksom regeringen, MSB, Arbetsmiljöverket, 1177, länsstyrelserna, samtliga måste anses som förmän till regionernas förmän som misstänks gett sjukvårdsarbetare i uppdrag att ge injektionerna med sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra .

SBU har en ansökan på radnummer 671 med ansökningsdag 2021-02-25 om långtidscovid.
I övrigt finns regioner och universitet som sökt etiskt tillstånd för ett brett spektrum av olika forskningsidéer rörande Covid-19.

Läkemedelsverket eller annan myndighet synes inte ha gjort den minsta lilla leveranskontroll för att säkerställa att Comirnaty innehåller endast det som står i innehållsförteckningen.

Jag har sett ett antal videos på Internet där magneter fastnar över injektionsstället.
Jag har träffat personer som hävdar att magneter fastnar över injektionsstället.
Jag har själv testat på en person och funnit att en vanlig kylskåpsmagnet fastnar över injektionsstället i minst 24 h efter injektionen.

Allt detta talar för att Comirnaty synes innehålla oredovisat magnetiskt material.
Att använda så kallade hydrogeler med trevärda järnjoner (Fe (III)) finns många vetenskapliga artiklar i PubMed. Hydogeler med Fe(III) används för att bland annat föra injicerat genetiskt material till exempelvis levern för att kunna bygga ny levervävnad 4. Det går också att använda grafenoxid (GO) som också är magnetiskt 5

Den hypotes som Läkemedelsverket synes ha är att ”Comirnaty innehåller inget magnetiskt material”.
Detta är en falsifierbar hypotes som faller så fort någon kan påvisa magnetiskt material i Comirnaty.

Men chefläkare Robert Kristiansson i Region Uppsala vägrar att ge tillstånd att någon oberoende person eller organisation över huvud taget får testa med sterilitetsbevarande icke destruktiv metod med magnet om injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra innehåller magnetiskt material.


Denna vägran till oberoende test innebär att det synes vara ett erkänt sakförhållande att preparaten med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra utan ytterligare bevisning innehåller magnetiskt material.


Sammanfattningsvis synes det saknas ansökningar om etikprövning av injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra.


Det innebär att dessa injektioner av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra inte får användas över huvud taget.


Jag begär att Etikprövningsmyndigheten enligt etikprövningslagen skyndsamt fattar beslut att all injicering av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som Comirnaty och liknande preparat omedelbart och skyndsamt upphör i Sverige på grund av att preparaten synes sakna tillstånd enligt Etikprövningslagen.

Beslutet ska vara skyndsamt, skriftligt och överklagbart.
Jag begär att Etikprövningsmyndigheten enligt etikprövningslagen och andra lagar skyndsamt fattar beslut att till riksåklagare Petra Lundh eller annan behörig inom Åklagarmyndigheten anmäla samtliga de personer som misstänks utfört injicering av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som Comirnaty och liknande preparat på grund av att preparaten synes sakna tillstånd enligt Etikprövningslagen. Beslutet ska vara skyndsamt, skriftligt och överklagbart.
 
Jag begär att Etikprövningsmyndigheten enligt etikprövningslagen skyndsamt fattar beslut att till riksåklagare Petra Lundh eller annan behörig inom Åklagarmyndigheten anmäla samtliga de förmän till varje enskild person som misstänks utfört injicering av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som Comirnaty och liknande preparat. Dessa förmän ska lagföras på grund av misstanke om brott enligt Lag (2014:406) 2, 13, 14, 15, 16 §§. Beslutet ska vara skyndsamt, skriftligt och överklagbart.


Vänligen
Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Mikrobiolog och molekylärbiolog
070-385 09 33
20210707

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?