29. apr, 2021

Klordioxid mot virus

 

Bestämning av effekten av oral klordioxid (MMS) vid behandling av COVID 19

(Försök till sammanfattande tolkning av resultat från en studie som presenteras i Amerikanska kliniska prövningsregistret)

 

 

TEORETISK RAM FÖR KLORDIOXID OCH GRUNDEN FÖR DESS TERAPEUTISKA ANVÄNDNING

Den terapeutiska effekten av klordioxid ges av dess selektivitet för pH. Det betyder att denna molekyl dissocierar och släpper ut syre när den kommer i kontakt med en annan syra. Vid reaktion omvandlas den till natriumklorid (vanligt salt) och samtidigt släpper den ut syre, vilket i sin tur oxiderar (förbränner) patogenerna (skadliga bakterier eller virus) i surt pH, och omvandlar dem till alkaliska oxider ("aska").

Klordioxiden, som är det näst starkaste desinfektionsmedlet som är känt efter ozon, är mycket mer ägnat för terapeutisk användning, eftersom den också kan penetrera och eliminera biofilm, något som ozon inte gör. Den stora fördelen med den terapeutiska användningen av klordioxid är att det inte kan uppstå någon bakterieresistens mot ClO2. Klordioxid är en selektiv oxidant, och till skillnad från andra ämnen reagerar det nästan inte med några komponenter i levande vävnad.

Klordioxid reagerar snabbt med fenoler och tyroler, som är viktiga för bakterielivet. I fenoler är mekanismen att attackera bensenringen, eliminera lukt, smak och andra mellanföreningar. Klordioxid tar bort virus effektivt och är upp till tio gånger effektivare än andra antibiotika. Utvärdering av klordioxidens antivirala aktivitet mot katters kalicivirus, humant influensavirus, mässlingvirus, hundsjukdomsvirus, humant herpesvirus, humant adenovirus, hund-adenovirus och hund-parvovirus. Det visade sig också vara mycket effektivt mot små parasiter, protozoer.

Ett ämne som är mycket angeläget i medicinska vetenskapliga termer är reaktivitet av klordioxid med essentiella aminosyror. I vissa tester på reaktiviteten av klordioxid med 21 essentiella aminosyror, var endast cystein, tryptofan och tyrosin, prolin och hydroxiprolin reaktiva vid ett pH runt 6 ... Dessa aminosyror är relativt lätt att byta ut.

Oxidation med klordioxid av metionin och cysteinderivat till sulfoxid sker – d.v.s. av de två aromatiska aminosyror som innehåller sulfid, tryptofan och tyrosin - och de två oorganiska jonerna FE2 + och Mn2 +. Cystein är, på grund av det ingår i en tiolgrupp, en aminosyra som är upp till 50 gånger mer reaktiv med alla mikrobsystem än de andra fyra essentiella aminosyrorna, och kan därför inte skapa resistens mot klor Även om det hittills inte är vetenskapligt bevisat, så antar man inom farmakodynamiken vanligtvis att orsaken till klordioxidens antimikrobiella effekt är dess reaktioner på de fyra aminosyrorna ovan - eller på protein- och peptidrester.

1. Klordioxid är en gul gas som löser sig lätt i vatten utan att dess molekylära struktur ändras.

2. Ämnet erhålls genom att man blandar natriumklorit och utspädd saltsyra.

2. Klordioxidgas upplöst i vatten är en oxidant

3. Klordioxid är pH-selektiv, och ju surare en patogen är, desto starkare blir klordioxidens effekt mot den.

4. Enligt toxikologiska studier av EPA (US Environmental Protection Agency), lämnar klordioxid inte rester och ackumuleras inte heller i kroppen under lång tids användning.

5. I oxidationsprocessen omvandlas klordioxid till syre och natriumklorid (vanligt salt).

KLORDIOXID OCH BASERNA FÖR TERAPEUTISK ANVÄNDNING MOT CORONAVIRUS

Klordioxid (ClO 2) har använts i över 100 år för att bekämpa alla typer av bakterier, virus och svampar. Det fungerar som ett desinfektionsmedel, eftersom det i sitt verkningssätt visar sig vara ett oxidationsmedel. Det liknar mycket hur vår egen kropp fungerar, till exempel i fagocytos, där en oxidationsprocess används för att eliminera alla typer av patogener. Klordioxid (ClO 2) är en gulaktig gas som hittills inte har införts i den konventionella farmakopén som en aktiv ingrediens, även om den är obligatoriskt för att desinficera och konservera blodpåsar. Den används också i de flesta flaskvatten som är lämpliga för konsumtion, eftersom det inte lämnar några giftiga rester. Det är en gas som är mycket lättlöslig i vatten, och den avdunstar redan vid plus 11 grader Celcius.

Den senaste pandemin av Covid-19 coronavirus kräver brådskande lösningar med alla möjliga tillvägagångssätt. Såväl vid konventionella som alternativa studier eliminerade klordioxid (ClO 2) i vattenlösning redan vid låga doser detta virus.

Tillvägagångssättet är som följer: Å ena sidan vet vi att virus är mycket känsliga för oxidation, och därför används klordioxid i humana blodpåsar mot virus som HIV, och studier på råttor avslöjar att det helt kontrollerar virusinfektioner av influensa A, vilket också var anledningen till förslaget att det också skulle fungera på SARS-Cov-2.

Grundförslag för handlingsmekanismer vid COVID 19

1. Klordioxiden avlägsnar virus genom den selektiva oxidationsprocessen på mycket kort tid. Den gör detta genom att denaturera kapsidproteinerna och därefter oxidera virusets genetiska material, inaktivera det. Ett helt nytt tillvägagångssätt, som har studerats av Andreas Ludwig Kalcker, en av medlemmarna i denna forskargrupp, under mer än tretton år, vilket har resulterat i tre farmaceutiska patent för parenteral användning (utan att passera tarmen). Det kan produceras av vilket apotek som helst som ett preparat och har använts på ett liknande sätt som (DAC N-055) i den gamla tyska läkemedelskoden som "Natrium Chlorosum" sedan 1990.

Hittills har lösningar föreslagits som resulterar i extremt långsamma processer, och med tanke på virusets attackhastighet måste vi försöka använda de snabbast möjliga vägarna. Den stora fördelen med klordioxid är att det fungerar för alla virala underarter och att det inte finns någon möjlighet attresistens mot denna typ av medel skall uppstå. Låt oss inte heller glömma att detta ämne har hamnat i avloppsvatten under hundra år - utan att generera någon form av resistens.

2.Det finns redan vetenskapliga bevis för att klordioxid är effektivt mot SARS-CoV-2 coronavirus. Det har också visat sig vara effektivt mot humant coronavirus och mot respiratoriskt coronavirus hos hundar, och hos katter, inklusive felint enteriskt coronavirus (FECV), och det bättre kända viruset för kattinfektion, peritonit (FIPV), eftersom den denaturerar kapsiderna genom oxidation som inaktiverar viruset på kort tid.

Det bör noteras att detta med att inta klordioxid är ett helt nytt antiviralt tillvägagångssätt, eftersom det är en oxidant, som genom förbränning kan eliminera alla underarter eller mutantvarianter av virus. Med tanke på den nödsituation där vi för närvarande befinner oss med Covid-19, bör den orala användningen (intag genom munnen) av ClO2 föreslås omedelbart, genom ett redan känt och använt protokoll.

3. toxicitet: De största problemen som uppstår med mediciner i allmänhet beror på deras toxicitet och biverkningar. Nya studier visar klordioxidens kraft och frånvaro av biverkningar. Även om toxiciteten av klordioxid vid massiv inandning är känd, så finns det ingen kliniskt bevisad död – ens vid höga doser - vid oralt intag. Den dödliga dosen (LD50, akut toxicitetsförhållande) anses vara 292 mg per kilo i 14 dagar, där dess motsvarighet hos en 50 kg vuxen skulle vara 15 000 mg administrerat under två veckor av en gas upplöst i vatten (något nästan omöjlig). De orala sub-toxiska doserna som används är cirka 50 mg löst i 100 ml vatten 10 gånger om dagen, vilket motsvarar 0,5 g dagligen (och därför endast 1/30 av LD50 av 15 g ClO2 per dag).

Klordioxid dissocieras, bryts ner, i människokroppen på några timmar till en försumbar mängd vanligt salt (NaCL) och syre (O2). Dessutom har mätningar av venösa blodgaser visat, att den avsevärt kan förbättra lungans syresättningskapacitet hos den drabbade patienten.

DRIFTSKLORDIOXID MOT VIRUS

Som regel gäller att de flesta virus beter sig på samma sätt, och när de en gång binder till lämplig värdtyp - bakterier eller celler - så tar den nukleinsyrakomponent som viruset introducerar, över efter proteinsyntesprocesser i den infekterade cellen. Vissa segment av den virala nukleinsyran är ansvariga för replikering av kapsidens genetiska material. I närvaro av dessa nukleinsyror, blir CLO2-molekylen instabil och dissocierar och frigör det resulterande syret till mediet, vilket i sin tur hjälper till att syresätta den omgivande vävnaden, vilket ökar mitokondrieaktiviteten och därmed immunsystemets svar.

Nukleinsyror, DNA-RNA, består av en kedja av puriska och pyrimidinbaser, se: guanin (G), cytosin (C), adenin (A) och tymin (T). Det är sekvensen för dessa fyra enheter längs kedjan som gör ett segment guaninbas, som finns i både RNA och DNA, är mycket känslig för oxidation och bildar 8-oxoguanin som en biprodukt av det. Därför är det så att när CLO2 molekylen kommer i kontakt med guanin och oxiderar det, så leder det till bildandet av 8-oxoguanin, vilket blockerar viral nukleinsyrareplikering genom basparning. Även om replikering av proteinkapsiden kan fortsätta, så är fullt funktionell virusbildning blockerad genom oxidation tack vare CLO2.

CLO2-molekylen har egenskaper som gör den till en idealisk kandidat för behandling i klinisk miljö, eftersom det är en produkt med hög selektiv oxidationskraft och en stor kapacitet att minska acidos, vilket ökar syrehalten i vävnaderna och dess mitokondrier, och alltså underlättar snabb återhämtning hos patienter med lungsjukdomar.

MÖJLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH KONTRAINDIKATIONER

Klordioxid reagerar med antioxidanter och olika syror, så användning av C-vitamin (askorbinsyra) rekommenderas inte under behandlingen, eftersom det upphäver effektiviteten av klordioxid vid eliminering av patogener (en antioxidant kan förhindra selektiv oxidation av den andra.) Därför rekommenderas inte att ta antioxidanter under behandlingsdagarna. Magsyra har inte visat sig påverka dess effektivitet. Hos patienter med Warfarin-behandling (blodförtunnande) bör man ständigt kontrollera värdena för att undvika fall av överdos, eftersom klordioxid har visat sig ha en liknande effekt. Även om klordioxid är mycket lösligt i vatten, har det fördelen att det hydrolyserar inte, så det genererar inte giftigt cancerframkallande THM (trihalometaner). Det orsakar inte heller genetiska mutationer eller missbildningar.

HYPOTES

Oralt administrerad klordioxid eliminerar COVID-infektion 19.

METODOLOGI STUDIETYP

Observationsstudie, prospektiv, kvasi-experimentell studie av en grupp fall. Kännetecken för vår studie: Liksom kvasi-experimentella studier används den särskilt för att bestämma effekten av behandlingar eller ingrepp.

Den har två grundläggande egenskaper: För det första krävs inte randomiseringsförfarandet för bildandet av studien, med kontrollgrupper; För det andra har den ingen kontrollgrupp. Denna kvasi-experimentella studie erbjuder en adekvat nivå av intern och extern giltighet. Dessutom kommer vi att använda tidserier utan en kontrollgrupp, baserade på en enda grupp, som fungerar som studie och kontroll. När de väl är etablerade utförs periodiska mätningar av den beroende variabeln, sedan behandling tillämpats och därefter fortsätter den beroende variabeln att mätas regelbundet...

Originalartikeln här:

https://ichgcp.net/sv/clinical-trials-registry/NCT04343742

 

Artikel från 2018 i samma ämne:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6695845/posting/desperat-krav-p%C3%A5-svar-fr%C3%A5n-r%C3%B6da-korset

(de tvfå filmerna där Röda Korsets pesonal deltar i försöken med MMS har förstås raderats!)

 

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?