1. jun, 2020

Enkla botemedel mot Covid-19 mm

(Skolmedicinens föraktade och negligerade vitaminer)

Efter Flexnerrapporten 1910 har skolmedicinen hänsynslöst motarbetat alla enkla och naturliga sätt att bibehålla eller återfå hälsan. Man har totalt ovetenskapligt inriktat sig enbart mot ”godkända läkemedel” - d.v.s. artificiella kemiska ämnen. Och vilka som godkänts har tyvärr bestämts av läkemedelsindustrin, med god hjälp av våra myndigheter, korrumperade forskare och lättstyrda läkare, som från sin utbildnings första dag inriktats mot samma mål – att hitta ett ”läkemedel” mot varje sjukdom. Man har också under utbildningen bibringats uppfattningen att allt utom ”godkända läkemedel” skall betraktas som ”kvacksalveri”. Märkligt nog tycks också enskilda vitaminer och för immunförsvaret nödvändiga mineraler och spårämnen ha hamnat i den kategorin.

Dessvärre har därför också varje försök att använda enkla naturliga – och ibland t.o.m. kroppsegna – ämnen kraftigt motarbetats. Ofta har sådana metoder helt förbjudits! Detta har under de gångna 110 åren förorsakat miljoner onödiga dödsfall – och mänskligt lidande som trotsar all beskrivning. Men under samma tid har de gigantiska läkemedelsbolagen tjänat oräkneliga miljarder VARJE ÅR!

Nu håller samma sak på att hända, när det gäller den pågående Covid-19-pandemin. DETTA MÅSTE STOPPAS!

Men det anmärkningsvärda är också, att skolmedicinens bristfälliga kunskaper under många år inneburit att många graviditeter blivit onödigt komplicerade och bl.a. resulterat i preeklampsi (havandeskapsförgiftning) – ett ibland livshotande tillstånd för både barn och mödrar. Något så enkelt som tillskott av vitamin D3 från tidig graviditet hade sannolikt förhindrat många fall både av preeklampsi och för tidiga födslar. En tillräcklig nivå av vitamin D3 tycks i flera avseenden ha alldeles avgörande betydelse för en lyckad graviditet – och en bra start i livet för det nyfödda barnet.

Mycket förenklat kan man kanske beskriva det hela som att fostret från början är en ”inkräktare” i kvinnans kropp, och att då immunförsvaret måste dämpas, för att detta inte skall stötas bort, medan det förstås måste vara aktivt i alla andra avseenden. Men detta är självklart en oerhört sofistikerad process, med en mängd hormoner inblandade – varav just vitamin D3 (som är ett hormon) tycks vara helt avgörande för ett lyckat resultat.

Viktigt är alltså att veta, att D3-vitamin faktiskt är ett hormon, som via epigenetiska processer påverkar och styr flera tusen av våra gener. Att ”bara” se detta ämne som just ett vitamin leder alltså fel redan från början.

Följande är ett försök att sammanfatta och kommentera något av det viktigaste som framkom i ett samtal mellan Dr Joseph Mercola och hans tre gäster – Dr Carole Wagner, Dr Bruce W Hollis och Dr Carole Baggerly. Om sammanfattningen är överdrivet förenklad (eller feltolkad), så går det bra att ta del av samtalet i sin helhet via den länk som kommer sist i denna artikel. Där finns också en utskrift av hela samtalet.

Inledningsvis beskrivs resultaten av ett antal observationsstudier. Man genomförde en studie på 212 patienter med Covid-19. Man såg då ett klart samband mellan nivåer av D-vitamin och hur allvarligt sjuk man blev. Ju högre nivå av D-vitamin i kroppen, desto mildare symtom – och tvärt om. Lägre nivåer av D-vitamin gav svårare symtom.

Sedan delade man in en grupp i tre delar. En med D-vitaminnivåer under 20 ng/mL, en med nivåer mellan 20 och 30 ng/mL, och en med nivåer över 30. I mellangruppen (20 – 30 ng/mL) hade man sju ggr större risk att dö av sjukdomen än i gruppen med högst värden. I gruppen med lägsta värden (under 20) var risken att dö ca 12 ggr högre.

Det som framkommer är alltså att halten av vitamin D3 i blodet är direkt avgörande för hur allvarligt sjuk man blir i Covid-19 – och även i andra sjukdomar, inte minst sådana med anknytning till andningsorganen. Dessutom verkar D-vitaminhalten också ha stor betydelse för risken att utveckla cancer. Det finns även klara indikationer på att tidiga tillskott av detta vitamin plus fettsyran Omega-3 hos barn minskar risken för den autoimmuna sjukdomen diabetes typ 1 – vilket torde få de flesta skolmedicinare att spärra upp ögonen ordentligt. Men vetenskapliga data talar sitt tydliga språk. Och professor Björn Hammarskjöld berättar i Läkartidningen (citat längre fram) att diabetes typ 1 i Finland ökat kraftigt, sedan man där minskat rekommendationerna för mängden tillskott av D-vitamin.

Det som framgår är också, att de två stora riskgrupperna för Covid-19 är mörkhyade och de som bor på institutioner som t.ex. äldreboenden.

Det viktigaste ”naturliga” tillskottet av D-vitamin får man genom att huden, som när den utsätts för solljus, kan ”tillverka” vitaminet genom en process där en form av kolesterol omvandlas till D-vitamin. Men mörkhyade har en större mängd melanin (färgpigment) i huden, vilket ”stoppar” solljuset och förhindrar nämnda process. Därför utgör de en riskgrupp.

När det gäller äldre, boende på institutioner finns det flera anledningar. Dels avtar effektiviteten i den nämnda processen med tilltagande ålder, dels får de ofta näringsfattig kost, dels är de ofta ”förgiftade” av en hel ”cocktail” mediciner, som stör immunförsvaret, och dels kommer de sällan ut i solen. Det torde vara de största anledningarna till att så många på äldreboenden i vårt land drabbats allvarligt och avlidit av Covid-19. En självklar anledning är också att dessa äldre ofta har andra underliggande, kroniska sjukdomar som gör att deras motståndskraft därför är allvarligt nedsatt. Åldern i sig står sannolikt för en mindre del av sårbarheten.

Beträffande mörkhyade, så har man t.ex. sett, att i Detroit, Michigan (USA), där de svarta utgör ca 14 % av invånarna, så står de för 40 % av dödsfallen i Covid-19. I Sverige – vilket också anges som exempel – har den relativt lilla populationen av somalier stått för en oproportionerligt stor andel döda i Covid-19.

Utifrån vårt svenska perspektiv måste det ses som synnerligen anmärkningsvärt, att inte Folkhälsomyndigheten eller andra officiella auktoriteter ens (vad jag vet) ägnat en tanke åt detta förhållande. Man har i stället försökt förklara bort det hela med språksvårigheter, trångboddhet mm.

De mörkhyade är anpassade för ett liv nära ekvatorn, med mycket sol. Om de bosätter sig närmare polerna (som i Sverige eller norra delarna av USA) – med betydligt mindre solljus under året - är de s.a.s. predestinerade för att få ett nedsatt immunförsvar. Detta är i princip omöjligt att kompensera utan tillskott av vitamin D3. Av resonemanget framgår också, att det kan vara svårt även med tillskott av vitamin D3 – om man inte samtidigt har tillräcklig nivå av magnesium i kroppen.

Anledningen till att kunskapen om vitamin D3 är usel inom skolmedicinen är bl.a. att nästan alla vetenskapliga studier har använt felaktiga metoder. Inom sådana som godkänts av FDA i USA har man t.ex. sett på vitamin D3 som en ”drog” eller ett ”läkemedel”, där man normalt utgår från nivån ”noll”. Man jämför alltså effekten av ett ämne med en situation helt utan detta ämne. Det leder förstås fel, när man ser på ett kroppseget ämne som vitamin D3 – vilket aldrig hos en levande människa kan vara noll!

Sedan har man också av någon sorts ”försiktighetsprincip” alltid använt så låga doser av vitaminet att det inte haft någon avgörande betydelse (oftast max. 2000 IE). Därför har man dragit den helt felaktiga slutsatsen att D-vitamin inte är särskilt viktigt för vår hälsa.

Som ett viktigt observandum har man också konstaterat, att tillskott av vitamin D3 tycks vara ca tio gånger effektivare mot infektion i luftvägarna än det vanliga influensavaccinet!

Man har också ensidigt tittat endast på intaget av vitaminet – doseringen - och inte på serumnivån i kroppen, vilket självklart är det alldeles avgörande.

Det som på senare tid dykt upp i diskussionen är att ett starkt immunförsvar skulle vara en negativ faktor just vid Covid-19 och förorsaka en förödande ”cytokinstorm”, när man smittats. Detta tycks vara en helt felaktig myt. I stället kan tillräckliga nivåer av vitamin D3 förhindra, att infektioner i övre luftvägarna går djupare ner i lungorna, där detta fenomen kan uppstå. Cytokinstorm kan för övrigt också uppstå av vissa läkemedel.

Beträffande de optimala nivåerna av vitamin D3 går åsikterna vitt isär – vad man kan förstå därför att de flesta inte brytt sig om att – eller kunnat - sätta sig in i ämnet tillräckligt. Vi har emellertid människor med gedigen kunskap om detta i Sverige – men de släpps nästan aldrig fram i main stream media, där man i stället ständigt får se och höra samma okunniga ”experter” gång på gång.

Men man kan t.ex. ta del av den kunnige professor Björn Hammarskjölds svar i Läkartidningen (med referenser). Citat kommer här nedan.

Detta med uttryck och enheter i dessa sammanhang är ett särskilt kapitel, och det är inte lätt att förklara för en amatör som mig. Men för att förstå professor Hammarskjöld nedan underlättar kanske följande: Man kan möjligen säga att uttrycket ”Nmol/L” (nanomol per liter) betyder en viss mängd molekyler av ett ämne per liter av något – i detta fall vitamin D3 per liter blod. Det gäller alltså varken vikt eller volym utan den ”faktiska mängden” av ett ämne.

Och ”µg” (mikrogram) betyder miljondels gram.

Uttrycket ”den fysiologiska mininivån” är här den lägsta nivå D3 man behöver för att hela organismen skall kunna fungera på ett adekvat sätt. 

Länken till Björn Hammarskjölds kommentar i Läkartidningen:

Marcus Åhlin skriver att enligt referens 16 ger vitamin D3 inget skydd mot att behöva vårdas på sjukhus för luftvägsinfektion eller risken att dö på grund av luftvägsinfektion. I metaanalysen finns en (1) av 25 artiklar där det ges mer än 125 µg/5 000 IE per dag. Övriga ger närmast homeopatiska doser från 10 µg per dag upp till 100 µg/dag.

Det krävs omkring 125 µg/dag för att uppnå den fysiologiska miniminivån av vitamin D3 om 125 nmol/L [1]. Vi får inte glömma att man i Finland från 1950-talet fram till 1964 rekommenderade 125 µg/dag till nyfödda. Det motsvarar 3 125 µg/125 000 IE till vuxen om 70 kg. Nu har Finland samma rekommendation som resten av Norden om 10 µg/dag sedan 1996 och diabetes typ 1 har ökat kraftigt i Finland [2].

Läs mer om vitamin D3 och NNR5 [3].

Referenser

1. John N Hathcock, Andrew Shao, Reinhold Vieth, Robert Heaney Risk assessment for vitamin D- The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 85, Issue 1, January 2007, Pages 6–18, https://doi.org/10.1093/ajcn/85.1.6

2. Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358:1500 –

3. https://kostkunskap.blogg.se/2013/june/vitamin-d3-till-nnr5.html

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik, Strömstad Akademi, OSVN"

Och här länken till det samtal mellan forskare jag refererat till:

Den som till äventyrs är intresserad av vad jag själv skrev på min hemsida om D-vitamin redan 2016 kan gå in på denna länk: http://www.svaradoktorn.se/426882728

Slutsats: Utifrån ovanst. och ett avsevärt antal vetenskapliga studier jag tidigare tagit del av (och delvis redovisat på min hemsida), förefaller det för mig helt klart, att något så enkelt som rejäla tillskott av C-vitamin, vitamin D3, zink och magnesium skulle kunna förändra bilden av nuvarande pandemi dramatiskt. Framför allt borde alla äldre och alla som arbetar inom vården gratis erbjudas sådana tillskott!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?