23. apr, 2020

Farr's Lag och Folkhälsomyndigheten

Det vi nu upplever kan vara ett gigantiskt globalt bedrägeri av aldrig tidigare skådad omfattning. Det är mycket, som är minst sagt anmärkningsvärt i denna historia, som påverkar allas liv på ett ofta mycket påtagligt och genomgripande sätt – och sannolikt för lång tid framöver.

Vi fick för en tid sedan bland annat uppleva, att WHO:s Generaldirektör Tedros Adhanom offentligt tillkännagav, att Covid-19 är en stor fara för världshälsan – och vår ”fiende nr ett”. Aldrig tidigare har ett sådant uttalande kommit från WHO.

Sedan förklarade han, att detta rörde sig om en pandemi, vilket sätter stort tryck på regeringar och myndigheter världen över och tvingar dem att agera. Då får man obehagliga associationer till år 2009, då svininfluensan också förklarades vara en pandemi, trots att det rörde sig om en ganska beskedlig form av influensa. Det innebar då, att vissa juridiska överenskommelser ”utlöstes”, så att t.ex. de stora förråden av det redan inköpta vaccinet Pandemrix började administreras till delar av bl.a. den svenska befolkningen. Som bekant betydde det att några hundra barn och ungdomar i vårt land fick sina liv förstörda, när de drabbades av sjukdomen narkolepsi.

Då fanns det misstankar om att det var politiska/ekonomiska intressen som gjorde att svininfluensan fick pandemi-status. När man börjar granska fakta, så tycks en sådan misstanke vara minst lika motiverad denna gång. Och nu kan följderna bli långt mer förfärliga än 2009, hur oerhört tragiska de drabbade ungdomarnas insjuknande i narkolepsi än var.

Vad vi nu upplever är, att nästan samtliga regeringar, myndigheter och medicinska auktoriteter i fullständig enighet försöker så långt möjligt dramatisera Covid-19 och närmast åstadkomma panik i stora folkgrupper. Detta sker med flera sofistikerade metoder, men även på oerhört grova och lätt genomskådade sätt, där många auktoriteter demonstrerar en fullkomligt häpnadsväckande okunnighet om elementära fakta på området epidemiologi och kända medicinska kunskaper generellt.

Till det kanske mest anmärkningsvärda hör den oerhört grova förfalskningen av statistik. Hur själva grundvalen för statistiken över dödsfall av Covid-19 manipuleras kan man t.ex. se av ett officiellt uttalande från CDC (Centers for Disease Control and Prevention):

”In cases where a definite diagnosis of Covid-19 can not be made, but is suspected or likely (e.g. the circumstances are compelling within a reasonable degree of certainty ) it is acceptable to report Covid-19 on a death certificate as ”probable” or ”presumed”.

(I de fall då en definitiv diagnos för Covid-19 inte kan ställas, men när den är misstänkt eller trolig (d.v.s. när omständigheterna är övertygande inom en rimlig grad av säkerhet) är det tillåtet att ange Covid-19 på en dödsattest som ”trolig”.

Som synes ingen direkt ”exakt” statistik, utan tvärt om ges utrymme för felaktigheter i de data som blir statistik. Mycket ansvar vilar på de läkare som rapporterar och skriver dödsattester – vilket förstås är fallet, även när det gäller andra sjukdomar, varför man alltid får vara kritisk till officiell statistik på det medicinska området.

Många högt kvalificerade och respekterade forskare och läkare har självklart också genomskådat detta – och går till hårt angrepp mot den generella ”coronastrategin”, som i stor utsträckning grundas på felaktig information. Men de får ingen uppmärksamhet i main stream media, utan tycks uppfattas som litet ”udda” figurer. Pinsamt, eftersom de ofta är oerhört kunniga och vågar stå upp för sin kunskap, och inte bara följer det enkelriktade spåret som leder oss alla vilse.

Många politiker erkänner också, att de medvetet överdrivit riskerna med detta virus för att få oss att acceptera fullkomligt drakoniska åtgärder med avsikten att minska smittspridningen. Inskränkningar i den personliga friheten som annars bara förekommer i krigstid accepteras också därför utan större protester. Och när pandemin enligt all erfarenhet efter en tid avtar, så kommer dessa politiker att slå sig för bröstet och stolt förklara, att det var tack vara deras beslut och rekommendationer om ”social distansering” och annat som gjorde att pandemin avklingade.

Nya koder för dödsorsaker mm från ICD (International Statistical Classification of Diseases and related health problems).

The underlying cause depends upon what and where conditions are reported on the death certificate. However, the rules for coding and selection of the underlying cause of death are expected to result in Covid-19 being the underlying cause more often than not”.

(Den underliggande dödsorsaken beror på vilka förhållanden som rapporteras på dödsattesten, och när detta sker. Emellertid förväntas de nya reglerna för kodning och urval av underliggande dödsorsak resultera i, att Covid-19 oftast blir den underliggande orsaken).

En mycket anmärkningsvärd och vilseledande definition!

Man erkänner också, att man medvetet ändrat reglerna för att få Covid-19 att framstå som mer dödligt än det faktiskt är.

Den 20 mars i år bekräftade ledaren för ”Robert Koch-institutet” i Tyskland, att man i Tyskland räknar varje avliden person som infekterats av coronaviruset som ”död av Covid-19” - oavsett om detta är den faktiska dödsorsaken eller inte!

I Nordirland definieras ”Död av Covid-19” på följande sätt:

Individuals who have died within 28 days of first positive result (of corona-test), whether or not Covid-19 was the cause of death.

(”Individer som har avlidit inom 28 dagar efter det första positiva coronatestet – oavsett om detta varit dödsorsaken”).

I England rapporteras vanligen dödsfall inte när de inträffat, utan när de officiellt registreras – vilken uppenbarligen kan dröja en tid.

However, with coronavirus deaths, since it is a ”national emergence”, they are including “provincial figures”, which will be “included in the dataset in subsequent weeks”. This leaves them open to - either accidentally or deliberately – reporting the same death twice. Once provisionally, and then once “officially” a week later”.

(Eftersom coronavirus skapat ett ”nationellt nödläge”, så inkluderas emellertid nu i rapporteringen ”provinsiella siffror” med den officiella statistiken, som kommer efterföljande veckor. Detta öppnar möjligheten för att man – oavsiktligt eller medvetet – rapporterar samma dödsfall två gånger. En gång vid den regionala rapporteringen, och en gång nästa vecka vid den nationella sammanställningen).

Således finns det anledning förmoda, att vissa dödsfall rapporteras två gånger – och detta trots att det många gånger uppenbarligen inte ens är ett dödsfall AV Coviod-19, utan endast någon som bekräftats ha coronaviruset – men som kanske dött av cancer, hjärtinfarkt eller något annat. Med andra ord är statistiken långt ifrån pålitlig!

Så ett meddelande från Kina, där en rapport har publicerats – vilken så vitt jag vet fullkomligt negligerats av svenska myndigheter:

The result were peer-reviewed and published in ‘The Chinese Journal of Epidemiology on March 5th 2020. The data-driven conclusion of the study was that nearly half, or even more, of patients testing positive for SARS-Cov-2 did not actually have the virus. In other words, half of the results were false positives”.

(Resultatet var ”peer-reviewed” - expertgranskat – och publicerat i ’The Chinese Journal of Epidemiology’ den 5 mars 2020. Studiens datastyrda slutsats var, att nästan hälften, eller till och med mer, av de patienter som testats positivt för SARS-Cov-2 faktiskt inte hade viruset. Med andra ord – minst hälften av resultaten var falskt positiva).

Från USA kommer sedan följande rapport:

Fact is, that the epidemic worldwide, far from ‘growing exponentially’, is slowing. And that was to be expected from what’s called ‘Farr’s Law’, which dictates that all epidemics tend to rise and fall in a roughly symmetrical pattern, a ‘bellshaped’ curve. AIDS, SARS, EBOLA, ZIKA – all followed that pattern. And so does seasonal flu every year.

(Faktum är, att denna epidemi globalt, långt ifrån att ’växa exponentiellt’ saktar ner. Och det är precis vad man kan förvänta sig enligt vad som kallas ’Farr’s Lag’, som förutsäger, att alla epidemier tenderar att stiga och falla enligt ett ganska symmetriskt mönster, en klockformad kurva. Och det gör säsongsinfluensan varje år).

Importantly, Farry’s Law has nothing to do with human interventions such as ‘social distancing’ to ‘flatten the curve’, and indeed predates public health organizations. It occurs because communicable diseases nab the ‘low hanging fruits’ first (in this case the elderly with co-morbid conditions), but then find subsequent fruit harder and harder to reach.

(Viktigt är, att ’Farr’s Lag’ inte har någonting att göra med mänskliga insatser som ’social distansering’, att ’platta till kurvan’, eller insatser av samhällets organisationer och myndigheter för folkhälsan. Det hela fungerar därför att smittsamma sjukdomar först hugger de ’lägst hängande frukterna’ - i detta fall de äldre med flera bakomliggande sjukdomar – men sedan finner efterföljande frukter allt svårare att nå).

When the coronavirus epidemic ends and the public health zealots inevitably slap themselves on the back for having prevented their own ridiculous scenarios – don’t buy it! This isn’t to say that thorough hand-washing several times a day and not sneezing and coughing in other’s faces won’t help: It will!

(När coronavirus-epidemin avklingar och ‘folkhälsofanatikerna’ säkert kommer att klappa varandra på ryggen för att de förhindrat sina egna fullkomligt löjliga scenarion – köp inte det! Det sagda betyder inte, att noggrann tvättning av händerna flera gånger om dagen och att inte nysa eller hosta i andras ansikten inte hjälper: Det gör det!)

Det anförda betyder självklart inte, att åtgärder för att hindra smittspridning inte har effekt på det individuella planet, men om man ser epidemin nationellt eller globalt, så tycks pandemins utvecklingskurva vara ganska opåverkad av mänskliga interventioner. Därför ter det sig fullkomligt kontraindicerat att närmast stänga ner samhället, generellt hindra social samvaro och det mesta av organiserade kulturevenemang och idrottsaktiviteter.

Att förmå människor att stanna inne i sina hus och lägenheter, i stället för att gå ut i riska luften, måste anses vara ett effektivt sätt att sänka människors immunförsvar och göra dem mottagliga för sjukdomar – och deprimerade. Att inte kunna ha sina närmaste hos sig ens när man lämnar jordelivet måste dessutom vara nästan den optimala formen av tortyr.

Om man sedan vet, att alla kan stärka sitt immunförsvar mycket enkelt genom tillskott av C-vitamin, D-vitamin, zink och andra mineraler och vitaminer, så förefaller myndigheternas agerande synnerligen beklagligt.

När man dessutom offentligt går ut och påstår, att man inte kan påverka sitt immunförsvar – och till och med varnar för intag av nämnda vitaminer, så måste detta vara att betrakta som ett sanslöst och okunnigt misstag som överträffar det mesta.

Då man efter en tid kan summera resultaten av samhällets agerande – med massarbetslöshet, mängder av konkurser och en närmast kollapsad världsekonomi – och sannolikt kraftigt försämrad hälsa – både fysisk och psykisk - kan det finnas anledning till viss eftertanke, för att uttrycka sig försiktigt!

De uppgifter jag redovisar kommer huvudsakligen från ”The Corbett Report” . Man kan hitta programmet på följande länk:

Fotnot: William Farr (1807 – 1878) , var en engelsk läkare och statistiker.

Farr inträdde 1838 i General Register Office och organiserade samt blev chef för dess statistiska byrå. Förutom åtskilliga arbeten av medicinskt innehåll författade han årsberättelser om den allmänna hälsovården och dödsorsakerna (1837–1878) samt Vital StatisticsFinance of LifePaper of the Income-Tax och andra statistiska verk. Han redigerade vidare de digra English Life-Tables (1864), som uträknades och trycktes av svenskarna Georg och Edvard Scheutz sedan 1859 i engelska statistiska byrån. Farr invaldes anmärkningsvärt nog som utländsk ledamot av Svenska Vetenskapsakademien 1871.

Kommentarer

23.04.2020 09:59

Patrik

Bra skrivt. Ja min världsbild förändrades drastiskt för 3 år sedan då jag förstod att det faktiskt ligger någonting i vissa saker som James Corbett och liknande pratar om.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?