16. feb, 2019

Ett fortfarande aktuellt brev

I dag upplever vi både juridiska och medicinska skandaler var och varannan dag – och man får numera inte längre förvåna sig över något i den vägen.

Till sådana skandaler hör t.ex. att tillverkaren av kolloidalt silver, Anders Sultan, fråntagits sina mänskliga rättigheter och sin yttrandefrihet. Om han på sina privata Facebooksidor påstår att kolloidalt silver har hälsoeffekter (vilket det absolut har), så hotas han av böter på 800 000 kronor.

Läkaren Annika Dahlqvist hotades för några år sedan att mista sin legitimation för att hon rekommenderade kolhydratsnål kost till sina överviktiga och diabetessjuka patienter – och därmed dramatiskt ökade deras livskvalitet. Detta tvingades Socialstyrelsen efter gedigen utredning godta - och erkänna, att hennes metod inte stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet). Men hon utsattes för ett totalt osakligt drev från både kolleger och media, vilket höll på att fullständigt knäcka henne och dramatiskt förändrade hennes ekonomi och privatliv.

Men möjligen är behandlingen av läkaren Erik Enby det mest förfärliga övergreppet. Efter att under flera decennier ha visat mikrobers avgörande betydelse för cancer och andra kroniska sjukdomar fråntogs han sin läkarlegitimation. Under många år negligerades han i Sverige, hånades i media och kallades ”bluffdoktor”, medan hans upptäckter och kliniskt dokumenterade observationer väckte berättigad uppmärksamhet på andra håll. Att han med hjälp av sina kunskaper sedan kunde bota bl.a. cancerpatienter tycks snarast ha ökat skolmedicinens ansträngningar att odugligförklara honom. För att kunna göra det undvek man sorgfälligt också att ens titta i hans mikroskop, där man kunde/kan iaktta hans revolutionerande observationer ”live”. Det här är särskilt anmärkningsvärt också utifrån det faktum att modern forskning nu visar, att just vårt mikrobiom (de mikrober som finns i vår kropp) har samband med både vår psykiska och fysiska hälsa – och t.ex. sjukdomar som Alzheimers.

Som av en händelse finns i samtliga dessa fall en viss apotekare (och professor), nämligen den fundamentalistiske företrädaren för skolmedicinen, Dan Larhammar, med i bilden. Han ägnar sig närmast åt ett slags korståg mot kolloidalt silver (fullständigt oseriöst och ovetenskapligt), han var med om att utse Annika Dahlqvist till ”Årets förvillare”, och han har ägnat stor kraft åt att förtala Erik Enby.

Att denne märklige man föregående år lyckades bli preses för Kungliga Vetenskapsakademin får enligt min åsikt betraktas som lika uppseendeväckande som hela debaklet i Svenska Akademien – men har märkligt nog inte alls uppmärksammat av medierna. Att någon vars främsta intresse tycks vara att håna, förfölja och förlöjliga dem som har en annan (och mer verklighetsanpassad) uppfattning om vetenskap än han själv innehar en post där han bl.a. har möjlighet att påverka vem som får Nobelprisen i fysik och i kemi borde åtminstone bekymra någon i ”etablissemanget”. Men så tycks inte vara fallet.

Nyligen fick jag tillgång till ett brev från Siv Wernborg. Det skrevs för snart tio år sedan och riktades till SVT. Men det känns fortfarande lika aktuellt. Efter godkännande från Siv Wernborg och Erik Enby väljer jag alltså att publicera brevet i sin helhet:

Erik Fichtelius

Sveriges Television

UR/Kunskapskanalen

105 10 Stockholm

Göteborg 2009-08-05

Media, Medicin och Pengar

Hej!

Först och främst vill jag ge dig en eloge för ditt goda programledarskap i Kunskapskanalen under rubriken ”Forum: Verkningslösa piller?” den 27 juli med repris den 30 juli. Du var mycket skicklig på att låta olika sidor komma till tals på ett lugnt och säkert sätt.

Beträffande homeopati finns mycket mer att tillägga än det som framkom i programmet.

Det går att visa att en organism kan påverkas av ett homeopatiskt läkemedel, men det går däremot ej att bevisa att en patient blir bra från en kronisk sjukdom med hjälp av ett sådant läkemedel. Homeopati innebär en immateriell påverkan.

Professor Martin Ingvar känner mycket väl till läkaren Erik Enby. I april år 2006 sökte de samtidigt professuren till Osher-centrum för integrativ medicin vid Karolinska Institutet (OCIM).

I det dagliga arbetet med patienterna inom Göteborgs sjukvård upplevde dr Enby att skolmedicinen var otillräcklig, vilket gjorde att han intresserade sig alltmer för behandlingsmetoder vid sidan om

de gängse. Märkliga förbättringar av allvarliga kroniska tillstånd med hjälp av dessa behandlingar inträffade, vilket ledde till att han började fundera över hur detta kunde ske. Gemensam nämnare

hos de använda terapierna var att de kunde hämma infektioner. Detta ledde till att han började mikroskopera kroppsvätskor och vävnader från kroniskt sjuka, vilket pågick under många år. Han har varit helt självständig i sin forskning och på det sättet kunnat producera ny kunskap med

en annan syn på sjukdomar än den konventionella. Resultaten finns beskrivna i uppsatser 1-8 www.enby.se och kan vara en förklaring till varför flera kroniska sjukdomstillstånd ofta förbättras

av ännu inte undersökta terapier, men som av hävd anses vara verksamma.    

Läkaren Erik Enby har sedan slutet av 1970-talet haft det ena benet i den etablerade medicinen och det andra i naturmedicinen, vilket innebär att han i Sverige är en av

mycket få läkare som utifrån egen erfarenhet kan uttala sig om skillnaderna i terapeutisk verkningsgrad inom dessa områden. 

Dr Enby är en fri och oberoende forskare, ej styrd av läkemedelsindustrins vinstintressen.

Han har själv skaffat sig två stora, avancerade mikroskop, som gör det möjligt att följa förekomsten av infektioner i blodet hos kroniskt sjuka under tiden som en behandling pågår. Det är alltså ingen slumpmässigt förvärvad insikt som ligger bakom hans val av terapier utan

- 2 -

seriöst och avancerat forskningsarbete. Hans behandlingar är, som erfarenheten visat, ofarliga och anpassas efter varje enskild patients behov.

Erik Enby har hängts ut som ”bluffläkare” i medierna. På andra håll har han hyllats som en pionjär, som kämpar för en helt ny syn på sjukdomar och deras orsaker, se bilaga 1

GP 2007-05-12 ”Erik Enby – läkare det stormat kring”. Personer från olika länder, från patienter till professorer, samt en fristående forskningsinstitution i Tyskland har sju gånger nominerat Erik Enby till Right Livelihood Award för vetenskapligt nytänkande. Kan en sådan person benämnas "Bluffdoktor"?

Till skillnad från midsommar 2006, då 58 tidningar i Sverige gaddade ihop sig och kopierade varandras tidningsartiklar med felaktigt innehåll, var det den 15-16 september 2008 endast Expressen/GT som ånyo gjorde ett orättfärdigt angrepp på hans person.

Den 8 februari 2007 berövades läkaren Erik Enby genom HSANs domslut sin läkarlegitimation, som han innehaft i 34 år. Beslutet har överklagats. Utgången kommer att avgöras av kampen mellan alternativmedicinen, där forskningen syftar till att lösa sjukdomarnas gåta, och skolmedicinen, som ser sjukdomar även som en marknad för sina egna ekonomiska vinstintressen.

Trots att dr Enby ”vann” i HSAN, dvs friades från misstanken att han skulle ha avrått en cancerpatient från bröstoperation och därigenom försenat operationen, konstruerade HSAN

nu en ny grund till att återta legitimationen. Denna gick ut på att dr Enby vilseför patienter att tro att hans terapier är bättre än de som används i den reguljära sjukvården och att han behandlat patienter med metoder som inte ”vilar på eller saknar stöd i vetenskap och

beprövad erfarenhet”. Han har således dömts på enbart tyckanden och inte fakta.
 

Vi är många patienter och andra som förstått att det inte står rätt till i forskningsvärlden när det gäller utveckling av behandlingar vid kroniska sjukdomstillstånd.  Vi vill att detta skall komma fram.  Dr Enby föreläser om sin forskning och sitt sätt att behandla för sina patienter och förklarar varför många av samhället ännu icke accepterade behandlingsmetoder fungerar utmärkt i behandlingen av kroniskt sjuka.  Vi har förstått att det handlar om allvarliga frågor,

och att man inom den medicinska forskningsvärlden kanske inte är riktigt medveten om

varför sjukdomar utvecklas.  Man saknar ett riktigt sjukdomsbegrepp (allt ärinfektioner).  Självklart måste detta leda till forskning i blindo kring sjukdomsproblemen och hur dessa skall kunna minskas eller lösas.

Sett från ett underifrånperspektiv borde väl t.ex. även patienterna få ett ord med i laget, exempelvis genom att bli respekterade och lyssnade på när de kan intyga att en behandling varit framgångsrik, och inte endast när den skett enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Jag är en av många patienter som tack vare dr Enby blivit fri från min cancersjukdom, se

mina krönikor i 2000-Talets Vetenskap nr 1/2007 och 3/2009, bilagor 2-3.

Vi som känner till Erik Enbys forskargärning – inte bara i Sverige – kan vittna om hans engagemang kring sjukdomsbegreppet samt den hjälp vi fått av honom tack vare hans kännedom om sjukdomarnas väsen och hans behandlingsprinciper.

- 3 -

I medicinhistorien förekommer många fall, där en kanske mindre känd läkare gör viktiga upptäckter, som kan leda till ett paradigmskifte och därigenom ett framåtskridande inom medicinen. Men eftersom ett paradigmskifte alltid hotar det härskande etablissemanget, vars företrädare byggt sin makt, sitt anseende och sina karriärer på det ortodoxa, och som kontrollerar de numera så viktiga forskningsanslagen, uppstår lätt konflikter.  Dessa pengar kommer dessvärre allt oftare från organisationer med mäktiga kommersiella intressen.  

Erik Enby och hans forskning – erkännanden utomlands

Ett första erkännande fick Enby i april 1994 vid den första världskongressen om cancer vid Darling Harbour i Sydney, Australien, där han föreläste om blodinfektioner och ledde ”workshops” i ämnet (Proceedings of the 1st World Congress on Cancer, Sydney, Australia April 16-18 1994). Där kunde immunologiprofessorn Ray Kearney, Sydneys Universitet, vid slutpläderingen konstatera följande:

"Microbial Forms in Cancer

Everyone is familiar with the process of tumour growth, or tumorigenesis. Many speakers talk about various features or elements in the blood of patients and of normal people. I am particularly interested in some of the microbial forms which have been described.

/…/

So we must have an open mind when we are dealing with some of these microbial forms, L forms, forms which do not have the conventional appearances – an area in which I think we can look forward to even more understanding and meaningful interpretations.

I am grateful to Dr. Enby, Dr. Clifford, and their colleagues for those contributions, and Dr. Beilin who described various abnormal elements in blood. I am not in the position to interpret those forms, but I accept the observation, and I do not have the temerity to condemn it simply because I do not know anything about it. It will stand or fall in the fullness of time. These are observations that are made under controlled conditions and, as I said earlier, when we understand the causes of those events, we will be in a much better position to understand their significance."  

Det som Ray Kearney konstaterat har också många i vårt land förstått.  De som i Sverige har monopol på att bestämma vad medicinsk forskning skall handla om har dock hittills vägrat att på ett seriöst och undersökande sätt närma sig den för dem nya kunskapen.  Varken Socialstyrelsen, Cancerfonden eller professorerna vill överhuvudtaget titta i Enbys mikroskop.  Majoriteten föredrar att vända sig bort från interferenskontrast-mikroskopet.  I stället för skonsamma växthämmare bland existerande alternativa terapier förespråkar Socialstyrelsen, åtminstone för cancer, grova metoder som stympning-operation, bränning-strålning och förgiftning-cytostatika. Dessa metoder har det gemensamt att de alla är relativt kostnadskrävande och utgör därmed en marknad för stora läkemedelsföretag och apparaturtillverkare (magnetröntgen, strålkanoner m.m.).

Erkännandet av Erik Enbys arbete om mikroberna i vital opåverkad cancersubstans kom först i september 1994, se uppsats 6 www.enby.se med en video som demonstrerades på den XIV världskongresseni Gynekologi och Obstetrik – FIGO 94 – Montreal, Kanada.

- 4 -

Ny kunskap i Sverige

Dr Enbys observationer, som visade att tumörsubstans innehåller massiv mikrobiologisk växt, råkade i princip överensstämma med de iakttagelser som professor Harald zur Hausen, Heidelberg, gjort. Denne belönades som bekant med nobelpriset i medicin år 2008. Priset delades alltså ut för forskningsresultat liknande dem som Erik Enby kommit fram till långt tidigare, nämligen att cancer orsakas av en infektion. Upptäckten att infektioner måste ses som en av de viktigaste orsakerna till bildandet av tumörer är en ovärderlig upplysning till alla forskare som strävar efter att förstå orsaken till cancersjukdomarna. Infektionspåverkan hos patienter kan upptäckas genom mikroskopering av patienternas blod på det sätt som Erik Enby gör. Inga patienter skadas av hans sätt att behandla. Av artiklar som Erik Enby ingivit till domstolarna, och av uppgifter i PubMed och Medline framgår, att vid kroniska sjukdomar, i vilka cancersjukdomar ingår, kan förbättring ske genom insättande av mikrobiologiskt växthämmande terapier så som Erik Enby gjort.

Skonsamma behandlingsmetoder är ej populära hos Socialstyrelsen. Jämför med Cancerfondens statistik 2006, varav framgår att omkring 22.000 dödsfall i cancer inträffar varje år. Om en handfull dödsfall kan ha inträffat efter alternativa behandlingar, som ofta inletts efter det att konventionella behandlingar misslyckats, bör de återstående dödsfallen skrivas på skolmedicinens konto.

Detta har varit innehållet i dr Enbys forskningsprojekt under hela hans yrkesverksamma period på sjukhuset han arbetat på i ett trettiotal år. Projektet godkändes av etisk kommitté vid Göteborgs universitets medicinska fakultet år 1983, som fann ”Analysis of blood and blood plasma regarding the variation of an unknown possible pathogenetical factor in the disease panorama" etiskt acceptabel, no. 214-83, bilaga 4. Den minst sagt minimala hjälpen för att få disputera på detta projekt för 30 år sedan ebbade snart ut i intet, trots att etiska kommitténs beslut med professor Svedmyr i spetsen hade föregåtts av ett ganska omfattande seminarium på mikrobiologiska institutionen vid universitetet i Göteborg. Med tiden märkte Enby att projektet blev så kontroversiellt att han insåg det omöjliga i att arbeta med detta innanför sjukhusets murar, vilket resulterade i att han började utveckla det själv i sin privatamottagning. Det gick inte heller att publicera röneni någon välrenommerad tidskrift. Det förklarar varför han skapat en hemsida och där publicerat sina observationer och resultat. Hemsidan studeras av medicinsk personal från hela världen, så intresset för hans fynd är globalt.

Dr Enbys undersökningsresultat ledde till att han började misstänka att den växtlighet han upptäckt i blodproven utgjorde den felande länken i den eviga diskussionen om den så kallade alternativmedicinens vara eller inte vara. Alla de växtprocesser han fann pågick i och på bekostnad av vävnader ochkroppsvätskori de kroniskt sjukas kroppar och orsakade deras symtombilder. Många substanser i de alternativa läkemedlen hämmar dessa växtprocesser, vilket gör att kroppen hinner befria sig från dem. För detta behöver organismen tid, vilket leder till att den kroniskt sjuke måste gå igenom en ”kur” för att bli återställd.

Dr Enby har med sin undersökning upptäckt något som kan förklara varför ett flertal alternativa medicinska terapier kan hjälpa i behandlingen av kroniska sjukdomstillstånd, vilket läkare och terapeuter i många av jordens länder noterat sedan mycket länge. Dessutom har hans sätt att behandla ex juvantibus visat att detta är riktigt.

- 5 -

När skall man inom vården börja låta kreativa läkare utveckla sina egna behandlingsstrategier mot sjukdomarna utan att riskera sina möjligheter att försörja sig själva och sina familjer?

Dr Enby har tagit stora personliga risker i kampen för sin övertygelse och visat prov på civilkurage under 30 års tid i sin privatmottagning trots många orättvisa angrepp. Han har stått upp för sina åsikter och har inte givit efter för tystnad och passivt motstånd, därför att han anser det vara mycket angeläget att få till stånd radikala förändringar inom den ortodoxa medicinen.

Trots att Enbys idéer och arbeten rörande orsakerna till de kroniska sjukdomarna har nonchalerats av det medicinska etablissemanget fortsätter han att försöka förankra sina undersökningsresultat i den medicinska vetenskapliga världen. Förmodligen är han en av mycket få läkare som under denna tid påverkat status quo. Att detta skulle behöva leda till att han skändats i den svenska pressen är skandal!

Noteras kan, att metoder som tidigare fördömts av det medicinska etablissemanget och även förbjudits av den svenska Socialstyrelsen, såsom kiropraktik och akupunktur, ingår numera i den statligt subventionerade sjukvården i Sverige.

Läs mer om dr Enby på www.enby.se!

Hör med intresse från dig.

Med vänlig hälsning

Siv Wernborg

Fil mag

Hakefjordsgatan 97

418 72 Göteborg

Telefon: 031-56 49 12

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?