27. apr, 2018

Svar från Cancerfonden - och mitt svar på det.

Hej Cancerfonden! 

Först vill jag be om ursäkt! Mitt första brev till er tycks ha skrivits så sent som i augusti 2017 – och inte januari, som jag tidigare påstod. Jag har alltså bara väntat ca 8 månader på svar – och inte mer än ett år.

Jag får sedan tacka för svaret här om dagen! Visserligen är det ett mellanting mellan ”god dag yxskaft” och ett slag i ansiktet – men det är ju ändå ett svar…

Så här lyder det:

Bäste Sven Erik!

Tack för ditt mejl angående Cancerfondens verksamhet.


Vi har tagit del av ditt mejl och den information du lämnar i det. Cancerfonden bedriver inte någon egen forskning men är en mycket viktig finansiär av svensk cancerforskning. Vi arbetar även med kunskapsspridning och påverkansarbete. Om du vill fördjupa dig i Cancerfondens verksamhet så finns Årsberättelsen för 2017 på  Cancerfondens webbplats

https://www.cancerfonden.se/arsredovisning


Att våra levnadsvanor har betydelse för risken att insjukna i cancer är vetenskapligt belagt. Personer som lever hälsosamt, det vill säga inte röker, inte dricker alkohol eller är mycket måttliga, äter en sund kost, är fysiskt aktiva och undviker övervikt och fetma har en lägre risk att insjukna i cancer, diabetes typ-2, hjärt-kärlsjukdom och KOL. Du kan läsa mer om detta i skriften Cancerprevention - Vad säger forskningen? Du hittar den på Cancerfondens webbplats under rubriken livsstil www.cancerfonden.se/livsstil 

Du har även en del frågor kring de forskningsprojekt Cancerfonden stödjer. 

Om du följer länken så hittar du alla pågående projekt med tillhörande beskrivningar

https://www.cancerfonden.se/forskningJag hoppas att du i och med detta har fått svar på de flesta av dina frågor.


Med vänlig hälsning

Cancerfondens informations- och stödlinje

På uppdrag av Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

När man skriver att ”Cancerfonden bedriver ingen egen forskning”, så är jag verkligen inte okunnig om detta faktum. Och var skulle kompetensen för egen forskning på detta område finnas i Cancerfonden?

Man fortsätter sedan:

”…men är en mycket viktig finansiär av svensk cancerforskning. Vi arbetar även med kunskapsspridning och påverkansarbete”.

Ja just det! Det är där jag blir oroad! Enligt min åsikt ägnar sig Cancerfonden i hög grad åt att sprida en falsk bild av sjukdomen cancer, där man nästan helt bortser från t.ex. kostens grundläggande betydelse och helt negligerar metabola interventioner till förmån för ”mediciner”. En perfekt inriktning för ”cancerindustrin”, som blivit en av läkemedelsbolagens största inkomstkällor – men en inriktning som är katastrofal för folkhälsan och samhällsekonomin!

Eftersom såväl förekomsten av cancer som antalet döda (i dag ca 65/dag i Sverige) stadigt har ökat, så kan man undra hur framgångsrik denna ”kunskapsspridning” har varit! I själva verket finns det kanske anledning att undra om det är RÄTT kunskaper som spridits. Jag tror inte det!

Via länkarna får man sedan bl.a. veta:

Cancerfonden anser:

För att på allvar kunna vända trenden med ökande andel cancerfall behövs en kraftfull och effektiv preventionspolitik. Cancerfondens intressepolitiska program beskriver våra viktigaste ställningstaganden och förslag”. Dessa uttrycker man så här:

Öka kunskapen om alkohol

Skolan viktig för mat och motion

Inför slutdatum för rökning

Skydda unga från att bränna sig

Jag har inga allvarligare invändningar där, även om det ter sig en smula toftigt som ”intressepolitiskt program”. Men att kommentera varje punkt skulle kräva alltför stort utrymme.

Sedan kommer man med ”Smarta val som kan minska risken för cancer”


• Ät en varierad kost med mycket grönsaker, bönor, fullkornsprodukter, nötter och frukt.

• Välj fågel och fisk i första hand istället för rött kött och charkuterier. 

• Ät högst 500 gram tillagat rött kött (nöt- fläsk-, lamm- eller getkött) per vecka och undvik charkuterier. 

• Begränsa konsumtion av energirika livsmedel med tillsatt socker, såsom läsk och godis. 

• Om du dricker alkohol, var måttlig. 

• Välj livsmedel rika på vitaminer och mineraler istället för kosttillskott.

I stort sett vettiga punkter. Men när det gäller rekommendationen att ”Begränsa konsumtion av energirika livsmedel med tillsatt socker, såsom läsk och godis”, så antyder begreppet ”energirika livsmedel” att man är fast i den gamla myten om att det är kalorier det handlar om, att man skall äta mindre kalorier för att inte bli fet (man har i alla fall förstått att fetma ökar risken för cancer – liksom självklart för diabetes).

Denna förenklade och felaktiga uppfattning innebär att man helt bortser från det oerhört komplexa endokrinologiska samspelet med ett stort antal hormoner och enzymer som är involverade i vår metabolism. Pinsamt! 

Sedan rekommenderades jag att studera Cancerfondens katalog med alla forskningsprojekt man skänkt pengar till. Det har jag gjort – och mängden projekt är imponerande, men även om det finns små ljusglimtar, så är det generellt mest en deprimerande läsning – där man knappt hittar ett enda projekt som inriktar sig mot att förebygga cancer. I stället tycks nästan samtliga handla om att hitta LÄKEMEDEL – som man kan patentera och tjäna pengar på. Forskningen är alltså skräddarsydd för Big Pharma!

Det är mycket begripligt också utifrån den enskilde forskarens situation – men sorgligt ur ett samhällsperspektiv!

Frekvensen av ord som ”genetisk”, ”behandling” och ”nya läkemedel” är mycket hög. Däremot söker man alltså närmast förgäves efter ord som ”förebygga” och ”kost”.

Jag blev närmast chockad, när jag ändå faktiskt fann begreppet ”metabol” nämnt i ett par projekt, som t.ex. ”Metabola aspekter på uppkomst och behandling av cancer med fokus på levercancer och cachexia”. Dock förvånar man med att kalla kakexi för ”självsvält”. Ett egendomligt sätt att beskriva detta medicinska tillstånd.

Ett annat exempel var ”Nya behandlingsprinciper för klarcellig njurcancer genom selektiv metabol blockad av cancercellernas förmåga att generera energi”.

Där tycker man sig ha hittat det metabola angreppssättet mot cancercellers energiproduktion, som Otto Warburg upptäckte redan på 1920-talet. Att detta skulle gälla enbart för cancer i njuren var för mig en nyhet! Varför undersöker man inte denna form av intervention mot andra cancerformer? Någon borde läsa t.ex. ”Cancer as a Metabolic Disease” av Thomas Seyfried” (som jag nämnde i mitt förra brev). Ett enkelt sätt att ”blockera cancercellernas förmåga att generera energi” är helt enkelt att använda en kraftigt kolhydratreducerad kost! Men det är förstås alldeles för banalt – och inbringar inga inkomster för läkemedelsbolagen!

Såhär beskriver man det senast nämnda projektet:

Bakgrund

Njurcancer skiljer sig från andra cancerformer i det att cytostatika eller strålbehandling inte har någon effekt alls. Kan inte cancern opereras bort i sin helhet dör patienten därför av sin sjukdom. Njurcancercellerna uppvisar dock en mycket märklig ämnesomsättning som skiljer ut denna tumörform från annan cancer. Skälet är att ursprunget till njurcancer rör en störning i njurcellernas förmåga att anpassa sig till rådande syrgasnivåer. Denna unika störning skiljer njurcancer från kroppens övriga celler samt från andra cancerformer. Vi tror att denna avvikande ämnesomsättning erbjuder helt nya och välbehövliga sätt att behandla njurcancer.

Beskrivning

I gruppen odlar vi celler från klarcellig njurcancer som vi får från genuina patient-tumörer som opererats bort av kirurgerna. Dessa celler studerar vi och jämför med normala njurceller. Vi har funnit att njurcancer saknar de delar av cellerna som tillverkar energi mest effektivt, nämligen mitokondrierna. Istället producerar cancercellerna nästan uteslutande energi via anaerob fermentering av glykos till mjölksyra. Genom att blockera denna metabola väg med en drog som heter 3BrPA så har vi lyckats med att selektivt avdöda cancercellerna medan de normala cellerna förblir oskadade.

Mål

Vi hoppas kunna utveckla helt nya behandlingsprinciper för en sjukdom som alltid leder till döden om cancern ej kan tas bort genom kirurgi. Genom att utnyttja en extrem omställning av cancercellernas ämnesomsättning så kan vi avdöda cancercellerna medan vi skonar kroppens övriga celler. Detta leder förhoppningsvis till förbättrad överlevnad för patienten och öppnar upp för en principiellt helt ny form av cancerterapi vid njurcancer. Detta är behövligt för denna mycket svåra cancerform.”

Mina kommentarer:

Skillnaden mellan cancerceller och övriga celler verkar vara just att cancercellernas mitokondrier är ”defekta” och inte kan förbränna glukos med syre för att skapa energi. I stället är de hänvisade just till fermentering som är en primitiv och långt mindre effektiv process. Anledningen tycks rent konkret vara, att deras mitokondrier inuti är släta, och inte veckade som i friska celler. Att några cancerceller skulle ”sakna mitokondrier” har jag aldrig hört talas om! Kanske handlar det om en medicinhistorisk upptäckt av Nobeldignitet!

En liten ljuspunkt var också, att man faktiskt i ett projekt nämnde begreppet epigenetik – som ju närmast har revolutionerat vårt sätt att se på genetiken generellt  - ”Epigenetik och kromatin och dess roll i genuttryck och celltillväxt”.

Positivt var också projektet ”Aktivering av immunförsvaret som cancerbehandling”… Om man har ett optimalt fungerande immunförsvar, så får man antagligen inte cancer.

Men sammantaget var uppräkningen av forskningsprojekt alltså en deprimerande läsning, där nästan inget var inriktat på att FÖREBYGGA cancer.

Svaret blev bara en bekräftelse på mina misstankar. Och än har jag inte heller fått svar på om Ulrika Årehed Kågström tycker att följande är optimala kostråd för cancersjuka – eller för dem som redan drabbats av cancer. I augusti 2017 såg de ut så här. Kanske är de reviderade nu?

Så här skrev jag i mitt första brev:

När man läser Cancerfondens kostrekommendationer tror man knappt sina ögon! De som utformat råden måste vara totalt okunniga både om cancer och om kost och nutrition generellt! Om man hade haft som syfte att optimera möjligheterna för cancern att växa och utvecklas, så kunde man inte ha lyckats bättre.

Om det är en läkare som skrivit texten, så blir man förstås påmind om att dagens svenska läkare nästan inte har någon utbildning i kost och nutrition, men vem som helst borde väl kunna misstänka, att den kost som lett till cancer – eller åtminstone inneburit att cancern kunnat utvecklas – inte är den perfekta ”hälsokosten”… Nej då, i stället skriver man så här: ”Ät som vanligt och följ näringsrekommendationerna!”… För de allra flesta, och säkert för nästan alla med cancer, innebär det en fettsnål och kolhydratrik kost. Perfekt för cancerceller, som är extremt beroende av kolhydrater (socker) för sin utveckling!

Vidare skriver man: ”Det finns ingen forskning som visar att någon speciell diet botar en cancersjukdom.” En uppenbar lögn! Det finns tusentals människor som blivit friska även från ”obotlig” cancer genom en radikal omläggning av kosten! Jag är en av dem.

Nästa tragiska påstående: ”De flesta skulle må bra av att välja nyckelhålsmärkta livsmedel.” Nyckelhålsmärkningen är ett av de stora misslyckandena för folkhälsan. Sedan den infördes har fetma och diabetes typ 2 formligen exploderat! Anledningen är att nyckelhålsmärkningen helt har inriktat sig på fett. Nyckelhålsmärkta produkter är alltså ofta fettsnåla – men rika på kolhydrater. En katastrof – inte minst för cancerpatienter!

Vidare uppmanar man att ”använda flytande margarin”. Mättat fett som smör eller ekologisk kokosolja är perfekt människoföda. Flytande margariner är däremot ofta hälsovådliga, eftersom de är framställda av kemiskt manipulerade växtbaserade oljor med hög halt av fleromättade fetter – t.ex..  inflammationsdrivande Omega-6.

Ännu ett vansinnigt råd: ”Avsluta gärna måltiderna med en efterrätt.” Som bekant är efterrätter ofta särskilt söta, d.v.s. de bidrar till att snabbt höja blodsockret – och därmed skapa den optimala miljön för cancerceller!

Det mest anmärkningsvärda är nog ändå följande: ”Ingen mat är dålig mat. Ät den mat du tycker bäst om.” Att bara kunna påstå, att ”ingen mat är dålig mat” torde väl utmana det sunda förnuftet hos vilken människa som helst. Att ett sådant påstående kommer från en organisation som anser sig vara seriös och arbeta för att motverka cancer måste väl vara ett oöverträffat lågvattenmärke – och absolut bland det mest sanslösa och ogenomtänkta som någonsin uttryckts på svenska!

För säkerhets skull fullföljer man med detta galna påstående: ”Färdiglagad mat är ett bra alternativ. Det finns mycket att välja på i frysdiskarna.”. Att det finns mycket att välja på i frysdiskarna kan man nog hålla med om, men att kalla färdiglagad mat generellt för ”ett bra alternativ” är fullkomligt hårresande! Dessa produkter är ofta så långt ifrån ”hälsokost” man kan komma, och om man har cancer bör man definitivt avhålla sig från den typen av mat!

 Sven Erik Nordin

Kommentarer

30.04.2018 14:24

Lasse Blomdahl

Mycket avslöjande om än inga överraskningar för mig. Jag har slutat ge pengar till Cancerfonden.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?