23. apr, 2018

Nytt öppet brev till Dan Larhammar - Avslutning på följetongen?

Hej igen professorn!

Jag hade nästan lovat mig själv att inte ägna en enda minut till åt något så totalt meningslöst som att diskutera fakta med dig. Nu har jag tvingat mig själv att än en gång genomlida delar av det finska TV-program du deltog i. Det programmet kommer sannolikt att bli något som framledes vid akademiska utbildningar får illustrera hur myter och fördomar om sådant som är enkelt att avslöja ändå kan spridas, om de framförs av någon med professorstitel i ett medium som TV. Beklämmande!

Jag skall sedan bara nämna något av det du nu tagit upp i ditt senaste brev.

Först verkar du något förvirrad, när du i programmet talar om ”resistens mot bakterier”. Det kan förstås vara en ren felsägning, men jag tror du upprepar detta två gånger, så man kan ju faktiskt undra hur du ser på detta med resistens.

Det gläder mig dock, att du numera tycks ha förstått, att kolloidalt silver faktiskt kan klara av bakterier – vid t.ex. behandling av ytliga sår. Att det sedan är effektivt också mot virus, svamp, amöbor och encelliga parasiter vet jag inte om du har förstått (eller vill erkänna).

När du talade om de stora risker oralt intag av kolloidalt silver innebär, så är det faktiskt riktigt pinsamt – eftersom du inte kunnat visa ett enda dödsfall eller någon allvarlig skada efter oralt intag av denna produkt (medan människor dör VARJE DAG av godkända farmaceutiska medel – ”mediciner”).

Du refererar också till ”fallbeskrivningar”, vilket är en smula märkligt, eftersom du hänsynslöst förkastar de tusentals fallbeskrivningar som visar det kolloidala silvrets fantastiska hälsoeffekter. Det tycks finnas en viss selektivitet i din vetenskapliga bedömning – beroende på om fallbeskrivningar bekräftar eller motsäger din egen uppfattning. Och de tusentals patienter som i Västafrika botats från ebola och malaria med hjälp av kolloidalt silver är förstås också bara ”fallbeskrivningar” (men onekligen ganska många). Några tusen ”vanliga människor” i Sverige har också självmant och utan vinstintresse rapporterat om anmärkningsvärda resultat av kolloidalt silver på de Facebook-sidor som finns om detta.

I programmet du deltog i nämnde en av kvinnorna ”leverskador, njurskador och skador på hjärnan”. Du protesterade inte! Betyder det att du har vetenskapliga bevis på att sådana förekommit? I så fall vill jag att du presenterar dem!

Du hänger också upp dig på att den annons jag visade från 1932 - där man presenterade en nässpray med kolloidalt silver – var reklam för ”ett preparat som inte finns som godkänt läkemedel”!

Nej, just det… Det är inte längre godkänt som läkemedel, Men det var det vid den tiden, och då unde flera år registrerat i FASS. Och varför tror du att det inte längre är godkänt? Ja, inte beror det på att medlet inte fungerade, eller på att det skadade en enda patient! Det beror på att det ersattes av antibiotika som kunde patenteras och inbringa läkemedelsbolagen stora inkomster! Pinsamt nog fungerar ju dessa antibiotika, till skillnad mot kolloidalt silver, inte mot virus – som ju är den vanliga orsaken just till de ”förkylningar” som medlet användes mot!

När du sedan refererar till ”myndigheter med flera”, som sägs vidimera att det inte finns vetenskaplig evidens för att kolloidalt silver skulle fungera vid invärtes bruk, så får du mig nästan att skratta! Den sortens referenser är inte värdiga en professor!

Beträffande din kommentar om ”din hustrus enmansföretag”, så blir det riktigt patetiskt. Du får det att låta som om hon ägnade sig åt någon form av välgörenhet, när hon hjälper ”vanligtvis små företag” med sin kompetens, så att de kan ”följa regelverket” för godkännande av läkemedel. Om man tittar på vilka inkomster detta lilla ”enmansföretag” inbringat, så fattar man nog att det inte precis handlar om välgörenhet eller ideell verksamhet! Företagets ”annons” på Internet är ganska talande:

“Larhammar Consulting AB provides regulatory and chemical-pharmaceutical advice for pharmaceutical and biotechnology companies, to meet the requirements of regulatory agencies and thereby minimise the time to market.”

Det förvånar mig, att du/ni inte avslutat verksamheten, eftersom risken för jäv i din kommande roll som preses för KVA är uppenbar! Men pengar har ju alltid en viss förmåga att dämpa moraliska invändningar.

Slutligen hävdar du, att dina kommentarer i det aktuella TV-programmet var ”återhållsamma” (Återhållsamma! Du idiotförklarade ju alla som använde KS!) och ”baserade på bedömningar gjorda av myndigheter och organisationer enligt källor du redovisat”. Och du avslutar med att man, om man ifrågasätter deras slutsatser, bör ställa frågorna till dem och inte till dig.

Du fritar dig alltså från ansvar – och anser dig inte själv behöva kontrollera eller ifrågasätta dessa ”myndigheter och organisationer”, vars åsikter du torgför! Om det är en övergripande princip du hävdar, så kan jag förstå varför det blir som det blir!

Slutligen saknar jag fortfarande svar på de flesta av de frågor jag tidigare ställt.

Om kolloidalt silver är så farligt som du påstår, varför har då inte ett enda fall av skada eller dödsfall rapporterats? Och eftersom tillverkaren av Ionosil (KS 10 PPM), Anders Sultan, utlovat 100 000 kr till den som kan visa att han/hon drabbats av argyria av hans produkt, så förstår jag inte varför ingen ännu försökt inkassera dessa pengar. Kan det helt enkelt bero på, att det inte finns ett enda sådant fall?

Det vore klädsamt om du kunde redovisa åtminstone något fall – utan att gå till främmande länder och många decennier tillbaka i tiden, med fall där det närmast är omöjligt att kontrollera vilka produkter som använts.

Eftersom du som bekant aktivt spridit din desinformation om KS i Finland – och sannolikt bidragit till den bisarra situationen att ett par kvinnor där hotas fråntas vårdnaden om sina barn därför att de använt KS för att rena det vatten barnen druckit – så tycker jag du skall detaljgranska följande länkar. Om du inte än kontaktat NASA för att få dem att sluta använda KS vid sina bemannade rymdfärder, så kanske du ändå kan kontakta Amazon – och få företaget att sluta med sin marknadsföring av KS för barn!

Tror du dessa produkter skulle få fortsätta säljas i USA, om det fanns minsta risk för att barnen skulle skadas av dem?

Bifogade sex länkar bevisar att de i USA finns speciella kolloidala silverprodukter till barn:

I USA är kolloidalt silver klassat som ett kosttillskott och enligt produkt-/artikelbeskrivningarna är det/finns det:
- for adults, children, all pets and plants!
- for kids bio-active silver hydrosol for immune support - safe, pure and effective 
- natural immune support supplement

- homeopathic medicine for topical use
- used in past centuries for antimicrobial purposes 
- 25 ppm colloidal silver nasal spray
- 250 ppm and 500 ppm colloidal silver can be diluted to 10 ppm

De flesta produkter kolloidalt silver som marknadsförs i USA är på 10 ppm, precis lika låg koncentration som den kolloidala silverprodukten Ionosil, vilken säljs i Finland som ett vattendesinfektionsmedel. Avsikten med vattendesinfektion är självklart att vattnet sedan skall kunna förtäras. Kolloidalt silver som vattendesinfektion följer EU-regelverket. Produkterna är inom EU godkända som ett vattendesinfektionsmedel och får säljas och marknadsföras som sådana. Enligt ovanstående länkar finns det kolloidala silverpreparat i USA som är på ända upp till 500 ppm (50 gånger högre koncentration av silver i produkterna än i det Ionosil, av den typ som marknadsförs och säljs i Finland.

Kan kolloidalt silver på 10 ppm verkligen vara skadligt i Finland när det inte är det i USA - inte ens med kolloidala silver på 500 ppm? Jag tror inte det! Inte ens om det påstås av en doktor i molekylär cellbiologi!

Eftersom du skrivit brevet till mig på Uppsala Universitets brevpapper, så förstår jag att du ser det som ett ”tjänsteärende”, varför jag skickar detta svar också till sagda universitet – för registrering i laga ordning.

Måste slutligen erkänna att du är ganska framstående som ”ståuppkomiker” –åtminstone i de församlingar som delar din uppfattning om vetenskap (som VoF och Humanisterna). Där kan du få skrattarna på din sida, när du oförfärat blandar enkla vetenskapliga sanningar med uppenbara lögner och öppet hånar sekelgamla medicinska kunskaper. I ett mer blandat auditorium skulle du sannolikt bli avslöjad - och med några företrädare för integrativ eller komplementär medicin bland åhörarna, troligen utbuad. Den som inte redan njutit av dina förmågor på nämnda område kan ta del av uppträdandet i Kalmar 2016 på följande länk:

Och den som vill ta del av ditt brev (som ovanstående text är ett svar på) kan ta del av det här (Ber om ursäkt för formatet!): 

För två veckor sedan återkom jag till Uppsala efter en längre utlandsresa.
Jag har just läst de första av era många mail. Jag ska så småningom
diarieföra dem, förutom det som du, Ulf, redan begärt att registrator på
Uppsala universitet ska diarieföra.
Eftersom jag redan besvarat och bemött flera av dina anklagelser och
frågor, Sven Erik, förefaller det meningslöst att göra det ånyo. Ni verkar
inte ha läst mina tidigare svar och ni verkar inte ha tagit del av de
referenser som jag gett som underlag.
Sven Erik, du skrev i ett mail 180219 vilka av mina yttranden i
YLEprogrammet
som gjorde dig upprörd. Här följer mina kommentarer till ditt
mail. Ulf, du har såvitt jag kan se inte svarat på vad det var som gjorde
dig upprörd.
1. Ang. förgiftning av kolloidalt silver:
I mitt svar till dig 171216 gav jag en referens till en fallbeskrivning
(Kwon et al., 2009, PMID 20523812) som också innehåller referenser
till tidigare fallbeskrivningar, se artikelns referens 3 (2003) och 10
(2005).
Det jag sade i programmet var "uppenbarligen går att bli förgiftad av för
stort intag av silver". Exakta doser diskuterades inte. Det är förstås
svårt att veta hur stora doser enskilda individer väljer att ta. I
programmet betonade jag att "Det är väldigt svårt att säga hur stor
risken är…" och att det kan finnas en individuell variation i risken för
inlagring.
2. Ang. inlagring av silver i kroppen:
Se referenserna ovan.
3. Ang. nyttoeffekten:
Du skriver att nyttoeffekten är absolut säker när det gäller effekt mot
bakterier mm vid sårläkning och för att rena vätskor. Javisst. Men det vi
diskuterade i programmet var intag av silvervatten för invärtes bruk och
det är den effekten som är osäker enligt de källor jag redan gett dig:
NCCIH, Sloan Kettering Cancer Center och FDA.
https://nccih.nih.gov/health/silver
dietary supplement: "evidence supporting health-related claims is
lacking"

https://www.mskcc.org/cancer-care/integrativemedicine/
herbs/colloidalsilver
"Colloidal silver cannot cure cancer, AIDS, or diabetes. Taking too
much
colloidal silver by mouth can cause skin discoloration, seizures, and
kidney damage."
Du gav inga referenser till vetenskapliga studier som styrker dina
påståenden att silver skulle vara effektivt mot malaria och ebola.
Det var intressant och belysande att du hänvisade till en annons (!) från
1932 (!) för ett preparat som inte finns som godkänt läkemedel.
4-6. Ang. resistens hos bakterier:
Jag har redovisat referenser som visar både att resistens mot silver
förekommer och vilka mekanismer som har identifierats, se översikten
av Hobman et al., 2014, PMID 25418738). Du skrev att kolloidalt silver
inte förorsakar resistens. Men kolloidalt silver har bakteriehämmande
effekt genom att frisätta silverjoner. Även Anders Sultan skriver att det
är silverjoner som utövar effekten även om han överdriver våldsamt och
säger att en enda jon kan neutralisera en bakterie. Eftersom partiklarna
i kolloidala silverberedningar är små har de sammantaget stor yta som
kan frisätta silverjoner. Och när det gäller silverjoner finns
resistensmekanismer alltså beskrivna i de referenser jag citerat.
Min oro när det gäller användningen av silverprodukter gäller inte i
första hand risken för förgiftning, jag är mer bekymrad över risken för
spridning av resistens mot silver. Det skulle riskera att göra
silverlösningar oanvändbara vid behandling av svåra brännskador.
Jag har tidigare påpekat betydelsen av farmakokinetik. Det är viktigt att
skilja på rening av vatten genom avdödning av bakterier och
användning
vid topikal behandling av brännskador å ena sidan, och å den andra
intag för invärtes bruk. Det är den sistnämnda användning som enligt
myndigheter med flera saknar evidens för effekt. Det är således inte
känt vilka doser och koncentrationer som skulle behövas för att uppnå
meningsfulla effekter i en levande människa. Exempelvis kan man anta
att det skulle behövas betydligt högre doser för behandling av tumörer
eller av bakterier i något av kroppens organ jämfört med lokala effekter i
mag-tarmkanalen.
Angående din kommentar om min hustrus enmansföretag så är hennes
expertis inom det område som kallas regulatory. Hennes uppgift är
därvid att hjälpa företag, vanligtvis små företag som saknar sådan
expertis, att förstå och följa regelverket för ansökan om godkännande
av läkemedel. Att regelverket följs är förstås av avgörande betydelse för
alla, både patienter, myndigheter och tillverkare. Hon har i sitt företag
inte arbetat med några antibakteriella läkemedel över huvud taget.
Flera av de läkemedel som min fru har arbetat och arbetar med är
läkemedel mot sällsynta och allvarliga sjukdomar där det idag inte finns
någon terapi eller bristfällig sådan. Dessa företag är avsevärt mindre än
de stora företag som tillverkar homeopatiska och antroposofiska
preparat som Boiron, Weleda och Wala. Jag har ingen roll alls i hennes
enmansföretag, jag står endast som styrelsesuppleant av adminstrativa
formella skäl i enlighet med Bolagsverkets krav.
Vi som arbetar med farmakologi är ofta kritiska både mot
pseudovetenskaplig alternativmedicin och visa delar eller inslag i det
som brukar kallas Big Pharma. För övrigt finns det stora företag som
säljer både läkemedel och alternativmedicinska produkter. Det går
alltså inte att lätt dra en tydlig skiljelinje mellan läkemedelsföretag och
alternativmedicinska företag. Det finns, som nämndes ovan, stora
företag som säljer pseudovetenskapliga produkter. I min verksamhet
som lärare vid medicinska fakulteten undervisar jag regelbundet och
ofta om biverkningar och svårigheter med läkemedelsbehandlingar och
om överanvändning av både antibiotika om många andra läkemedel,
särskilt hos äldre.
Sven Erik och Ulf, avslutningsvis vill jag understryka att mina
kommentarer i TV-programmet som sändes i YLE var återhållsamma
och baserade på bedömningar gjorda av myndigheter och
organisationer enligt källor som jag redan redovisat. Om ni vill
ifrågasätta deras slutsatser får ni rikta era frågor till dem, inte till mig.
Uppsala som ovan
Dan Larhammar

Institutionen för neurovetenskap
Enheten för farmakologi
Besöksadress:
Husargatan 9
Postadress:
Box 593
751 24 Uppsala
Telefon:
018-4714173
Telefax:
018-511540
Hemsida:
http://www.neuro.uu.se/forskning/Far
makologi/
E-post:
dan.larhammar@neuro.uu.se
Department of Neuroscience
Unit of Pharmacology
Visiting address:
Husargatan 9
Postal address:
Box 593
SE-751 24 Uppsala
Sweden
Telephone:
+46-18-4714173
Telefax:
+46-18-511540
Website:
http://www.neuro.uu.se/research/pha
rmacology/
E-mail:
dan.larhammar@neuro.uu.se

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?