23. mar, 2018

Ännu ett brev till professor Larhammar

Bäste professor Larhammar!

Jag har förstås insett, att du inte kommer att nedlåta dig till att besvara mina frågor, utan i stället försöker ”tiga ihjäl” den kritik jag framfört i tidigare ”öppna brev”. Det här är därför kanske mest avsett för andra läsare – som bör få en möjlighet att bedöma dina utsagor från ett annat perspektiv – och mot bakgrund av andra vetenskapliga fakta än dem du väljer att redovisa.

Men självklart är du välkommen med synpunkter – och jag skickar denna text också direkt till din adress.

Av en händelse råkade jag för en tid sedan få se en video som ”Humanisterna i Kalmar” lagt ut på YouTube, där du föreläser någon gång 2016. Din spefulla titel på föredraget är ”Kan akupunkturnålar sticka hål på min aura?”. Jag skulle kunna vara lika föraktfull och uttala något om just din ”aura” – men jag vill försöka vara saklig och avstår…

Sammantaget visar ditt föredrag att du är långt farligare än jag hittills trott. När jag uppmärksammade dig i samband med det beryktade framträdandet i finsk TV, trodde jag först att dina makalöst osakliga påståenden om kolloidalt silver bara var ett ”olycksfall i arbetet” – och att det hela berodde på ett missförstånd, som du skulle korrigera genom att ta reda på fakta (och beakta den information jag gav dig). Nu inser jag att det är långt värre än så. Du framhärdar i att föraktfullt avvisa det man kan kalla ”verkligheten” och upprepar ständigt som ett mantra ”vetenskaplig evidens”.

Detta är alldeles självklart ett begrepp, vars faktiska innehåll är alldeles avgörande i forskningen. Tyvärr är metoderna för att fastställa denna vetenskapliga evidens ofta långt ifrån ”vetenskapliga”. De påverkas i hög grad av sådant som ekonomiska intressen, personliga relationer, karriärmöjligheter, individualpsykologiska mekanismer och språkliga värdeladdningar. Det sistnämnda torde också vara en anledning till att ditt skötebarn, föreningen ”Vetenskap och Folkbildning”, kunnat bli en maktfaktor i samhället. Både ”vetenskap” och ”folkbildning” är ju synnerligen positivt laddade begrepp, som denna märkliga klubb lagt beslag på. Om man mer adekvat hade kallat sig ”Skeptisism och auktoritetstro” hade genomslaget kanske blivit något mindre.

Men för att komma till saken… Du avfärdar föraktfullt alla ”alternativa metoder” inom det medicinska området som rent ”kvacksalveri”, metoder utan några som helst positiva effekter (utöver placebo). Därvid har du den gemena fräckheten att inordna allt inom "alternativ", ”komplementär” eller ”holistisk” medicin tillsammans med fullständiga absurditeter, som var och en kan genomskåda, och vars enda avsikt självklart är att tjäna pengar på godtrogna människors strävan efter bättre hälsa.

Utan att fatta att du gör dig till åtlöje placerar du också naprapater och chiropraktorer inom samma kategori – samtidigt som du konstaterar, att dessa faktiskt är legitimerade och arbetar inom den officiella sjukvården, där de är underkastade samma kontroll av Socialstyrelsen som t.ex. läkare och sjuksköterskor. Min egen iakttagelse är för övrigt, att chiropraktorer och naprapater ofta har en långt bättre kunskap om människokroppens funktion än många läkare.

Att efter eget skön inordna en mängd företeelser under begreppet ”alternativa metoder” – och sedan påstå att allt du själv anser ingå i det begreppet är bluff, bedrägeri och pseudovetenskap – är sannerligen en märklig form av ”vetenskap”. Det är som att påstå att alla ”vätskor” är hälsovådliga, därför att några har druckit svavelsyra, bensin och natriumhydroxid och skadats av dessa ämnen. Genom den kategoriseringen dömer man också ut vanligt vatten – som torde vara det allra mest livsnödvändiga, nyttiga och oskadliga någon kan dricka.

Ayurveda – med traditioner sedan kanske 5000 år f.Kr. avfärdar du som ”folkmedicin i den hinduiska kulturen”… Din historielöshet är anmärkningsvärd! Möjligen anser du också, att de egyptiska pyramiderna (byggda för ca 4500 år sedan) är några slarvigt hopkomna fuskverk – framsprungna ur någon primitiv form av folklig arkitektur?  Men du känner kanske inte till, att de innehåller stenblock på uppemot 15 ton vardera, som sammanfogats med millimeterprecision – något som skulle vara närmast omöjligt även med vår moderna teknik…

Du avfärdar allt utom den ”allopatiska” medicinen (skolmedicinen) med att det gemensamma för alla andra metoder är att ”de inte har kunnat visas fungera”. Vilken avgrundsdjup okunskap – eller alternativt medvetet bedrägeri!

Du har varit med om att ge medicinreportern Anna Bäsén priset ”Årets folkbildare” (år 2008) – vilket du också nämner i ditt föredrag. Det kan då också nämnas, att en annan organisation utnämnt henne till ”Årets förvillare” för hennes tendentiösa och osakliga reportage om just alternativ medicin. Det senare ”priset” förefaller onekligen mest relevant.

Enligt dig har hon dock gjort ett par definitioner, när det gäller alternativa metoder, och de anser jag bör kunna användas också inom skolmedicinen. Du säger att hon delar in företrädarna i två kategorier – ”Tomtar” och ”troll”. Med ”tomtar” skulle hon då avse ”personer som i grunden vill väl, men som inte förstår att deras metoder är orimliga eller hur stor placeboeffekten kan vara”. De sägs ”ha en övertro på sina egna metoder och är inte beredda att ifrågasätta dem”.

(För mig låter det som en klockren beskrivning av många som inom skolmedicinen envist använder sig av t.ex. direkt skadliga metoder för att bota cancer och andra kroniska sjukdomar).

Den andra kategorin kallar hon alltså ”troll” – vilka hon definierar som ”utövare av alternativa metoder och är medvetna om att deras metoder inte fungerar – men fortsätter ändå, för att tjäna pengar – vilket är oetiskt eller t.o.m. kriminellt”.

Efter att ha träffat ett avsevärt antal läkare, så måste jag nog tyvärr erkänna, att en del av dem är någon sorts ”halvtroll”, eftersom de erkänner att det nog finns alternativa metoder som fungerar bättre än skolmedicinens – men att de inte får/vågar använda dem, eftersom de riskerar att bli mobbade av sina kollegor, bli stoppade i sina karriärer, eller i värsta fall förlora sin legitimation.

När det gäller dig själv, så måste jag nog trots allt hänföra dig till kategorin ”tomtar”, eftersom det märkligt nog verkar som om du tror på vad du säger och skriver. Men eftersom du använder din avsevärda vetenskapliga kompetens och blandar upp lögner och missuppfattningar med gedigna vetenskapliga kunskaper, så blir du egentligen farligare än ett lätt avslöjat ”troll” i Bäséns mening.

En fullkomligt makalös naivitet visar du, när du säger att beviset för att alternativa metoder inte fungerar skulle vara, att de är just ”alternativa”. Om de fungerat skulle de naturligtvis inte vara ”alternativa” utan införlivats med och använts inom skolmedicinen… Det är ungefär lika begåvat som att säga, att ”om cigarretter vore skadliga för hälsan, så skulle de inte få säljas”!

När det gäller företrädare för de stora läkemedelsföretagen måste man tyvärr konstatera, att de ofta är riktiga ”supertroll”. Ett känt exempel är företaget Merck, vars värktablett Vioxx troligen tog livet av uppemot 100 000 människor genom att ge dem hjärtinfarkt. När Food and Drug Assoociation i USA (FDA) till sist inledde en utredning, visade det sig, att företaget hade känt till denna minst sagt allvarliga biverkan i FYRA ÅR – men fortsatt att sälja preparatet, d.v.s. medvetet tagit livet av tusentals människor för de makalösa inkomsternas skull! Tala om troll!

Ett annat förfärligt exempel på hur ”trollen” tillåts härja inom skolmedicinen är följande:

I en studie som publicerats i en av världens äldsta och mest ansedda medicinska tidskrifter – BMJ (British Medical Journal) – kunde man visa, att av de 68 läkemedel mot cancer som godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA under åren 2009 – 2013 hade 57 ingen effekt på vare sig livslängd eller livskvalitet! De återstående 11 medicinerna hade mycket svaga effekter på överlevnaden – och endast i 10 % av fallen kunde de i någon mån öka livskvaliteten. Det betyder att nästan alla cancermediciner, som i vissa fall kostar uppemot en miljon kronor per år för varje enskild patient, i stort sett är värdelösa (utom för läkemedelsbolagen som säljer dem och tjänar miljarder).

Detta är så fasansfullt att man knappt vill tro att det är sant. Men uppgifterna överensstämmer helt med annan tillgänglig information på området, så det torde inte vara någon tvekan om att detta stämmer.

Häpnadsväckande nog går chefen för den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, Tomas Salmonson, i svaromål. Han menar att artikelförfattarna bakom studien ensidigt inriktar sig på att de enda relevanta utfallsmåtten skulle vara överlevnad och livskvalitet. Han menar alltså, att det inte bara är dessa mått som är ”kliniskt relevanta”! Ibland når vansinnet i vetenskapliga sammanhang en nivå man inte skulle tro vara möjlig! Vilka faktorer kan vara ens i närheten av överlevnad och livskvalitet? Om Salmonson själv skulle drabbas av cancer – utifrån vilka effekter skulle han då välja sina mediciner?

Ovan nämnde Salmonson har sedan också mage att anföra som ett argument för de värdelösa medicinerna, att ”Antalet godkända läkemedel skulle definitivt minska, om kravet är att alla ska visa effekt på överlevnad”…

Ja, vad skulle skadan vara, om antalet värdelösa (och svindyra) mediciner minskade – och bara de effektiva funnes kvar?

Förutom läkemedelsindustrins fullkomligt astronomiska resurser, som gör att de har en makt som tycks överskrida ”samhällets”, så finns det direkta ekonomiska styrmedel, som gör att alternativa metoder och ”naturpreparat” inte har en ärlig chans. I USA räknar man med, att det kostar MINST 200 miljoner dollar att få en produkt klassad som ”godkänt läkemedel” via FDA. De enda som har råd med det är just de stora läkemedelsbolagen – som knappast skulle satsa så mycket pangar på att visa att ett enkelt naturpreparat är effektivare och säkrare än deras egna dyra preparat. Och eftersom ”naturpreparat” inte går att ta patent på, så skulle sedan alla andra också kunna sälja och tjäna pengar på det godkända medlet…

Det kan också nämnas, att läkemedelsbolagen sedan satsar genomsnittligt ca 35 miljoner dollar om året (för varje enskilt preparat) på direktreklam till läkarna - och lika mycket på reklam till allmänheten…

Jag vet inte hur mycket det kostar i Sverige att få ett preparat godkänt av Läkemedelsverket, men det är säkert inte billigt. Möjligen kan man med hjälp av ”Larhammar Consulting AB” effektivisera processen och komma billigare undan (vilket ju företaget använder som argument i sin reklam).

När det gäller skolmedicinens förhållande till ”alternativa metoder”, så finns det anledning påpeka, att en stor del av samtliga dödsfall i vårt land är direkt förorsakade av skolmedicinens ”godkända läkemedel”. Man brukar säga vart tredje. Och detta är sannolikt en underskattning, eftersom de flesta läkare tycks ange sjukdomen (t.ex. cancer) som dödsorsak, trots att denna ofta är den behandling patienten fått mot sjukdomen.

Däremot kan man knappt finna någon allvarlig skada förorsakad av örtmediciner eller andra ”alternativa” metoder.

Rimligtvis borde du som apotekare sedan ha ett visst förtroende för kolleger i branschen. För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning. Hon fann då att 80 % av dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat). Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.

Den här undersökningen borde naturligtvis ha sänt en chockvåg genom läkarkåren – och hela sjukvårdssystemet! Landstingspolitikerna borde ha trillat av sina stolar! Man tycks betala miljarder varje år (bl.a. via högkostnadsskyddet) för att göra människor sjuka!

Om resultatet är korrekt (och det har, vad jag vet, än ingen försökt motbevisa), så skulle man kunna misstänka, att mediciner faktiskt också är den vanligaste döds­orsaken i vårt land. För jag antar att ingen vill hävda, att Skåne i någon avgörande grad skulle avvika från landet i övrigt – även om lokala avvikelser förstås kan finnas (beroende på läkartäthet, närhet till sjukhus mm), eller att skåningar i något genetiskt avseende skulle skilja sig från andra svenskar!.

Det här betyder alltså i klarttext, att MEDICINER (korrekt utskrivna av läkare och korrekt använda) sannolikt är den i särklass viktigaste anledningen till sjukdom hos äldre – och möjligen den vanligaste dödsorsaken. Detta borde resultera i krigsrubriker på kvällstidningarnas löpsedlar – men ingen tycks ha reagerat på detta! Jag har inte sett några löpsedlar om denna undersökning – och inte hört något på Rapport eller Aktuell! Det har varit DÖDSTYST!

Ett annat exempel på ”mekanismer” som motverkar att ”alternativa metoder” sprids och tillämpas:

När en rejäl studie om ”healing” gjordes på Karolinska – och visade en signifikant effekt – så stals hela materialet (av vem?!) och kunde därför inte publiceras!

Samtliga dessa fall är naturligtvis en utmärkt demonstration av varför det ser ut som det gör inom den medicinska forskningen – och i vården. Allt som talar emot det gällande farmakologiska paradigmet undanhålls eller bortförklaras och ägnas ingen uppmärksamhet av ”etablissemanget”. Om däremot t.ex. en ny ”cancermedicin” lyckas förlänga patienternas liv med några veckor, så blir det rubriker och mängder av artiklar om detta ”framsteg”.

Det är sannerligen hög tid för en haverikommission på medicinområdet. Och detta gäller inte bara cancermediciner! 

Jag kan i sammanhanget inte heller underlåta att nämna SOU 1989:60 från Socialdepartementet. Där gjorde man en rejäl genomgång av alternativmedicin – med en hel del vettiga synpunkter. Men vad hände sedan? Jag vill inte skylla allt på dig och VoF, men nog verkar det sannolikt att några med din inställning sett till att möjligheterna till alternativ medicinsk behandling inte underlättats… 

Ser mycket fram mot dina synpunkter. Och väntar forfrande på svar på mina tidigare frågor - som t.ex. varför det inte finns ett enda redovisat fall av personskador som beror på kollidalt silver i vårt land. Enligt dig är ju kolloidalt silver fullkomligt livsfarligt!

Sven Erik Nordin

Kommentarer

26.03.2018 16:28

Ulf

Ang. SOU 1989:60 - filen du länkar till ligger på din egen dator och kan därför inte nås av någon annan än dej själv.

24.03.2018 16:36

Gert Wahlström

Meningslöst att skicka dessa inlägg till Herr Larhammar och förvänta sig ett svar. Det måste upp på högre instans. Kanske kan "Riksföreningen för metabol hälsa"hjälpa till? Jag är årlig bidragare där.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?