19. feb, 2018

Öppet brev till professor Dan Larhammar (igen)

Hej Dan!

Den 13 februari 2018, fick jag följande mail från dig – tydligen riktat till både mig och en annan man som blivit lika upprörd som jag efter din ”TV-show”:

Sven Erik och Ulf,

Exakt vad av det jag sade i TV-programmet är det som gör er så upprörda? Svara genom att citera ordagrant från programmet.

/Dan

Jag svarar förstås bara för egen del. Om du vill ha svar från Ulf, så får du begära det av honom.

Nu tvingar du mig alltså att än en gång träda in i den fullkomligt absurda iscensättning finsk TV gjorde sig skyldig till – med din kraftfulla medverkan. Det hela är en upplevelse som får självaste Kafka att framstå som en konkret och realistiskt dokumentär berättare!

Det är nu alltså bokstavligen på din egen begäran jag citerar några av dina uppseendeväckande falska utsagor i programmet ”VARFÖR LITAR VI INTE PÅ VETENSKAPEN” i finsk TV den 23 november 2017.

Programmets fråga är förstås felställd. Oberoende och korrekta vetenskapliga studier litar åtminstone jag på – men de är tyvärr mindre vanliga än man skulle önska. Felkällor i form av ekonomi, prestige, karriär, personliga relationer och solidariteter – liksom psykologiska försvar – finns nästan alltid med i bilden.

Vad man skulle ha frågat sig är: ”Kan vi lita på de människor som säger sig företräda vetenskapen?” Hela programmet är förstås ett glasklart och illustrativt svar på den frågan! Och svaret är NEJ!

(OBS vad som diskuteras är alltså kolloidalt silver – inga andra silverprodukter!)

Om du glömt vad du sade och vill kolla att jag verkligen citerat dig rätt, så finns en länk till det aktuella TV-programmet här: https://arenan.yle.fi/1-4080657

Här nedan kommer alltså några av de punkter du efterlyser (Mina kommentarer följer efter varje enskild punkt). Eftersom du sorgfälligt tycks undvika all vetenskap som inte bekräftar din förutfattade mening, så ger jag inga länkar till studier – med undantag för det som redovisas i slutet av detta brev.

 

1.  Det finns ett antal fall som visar, att det uppenbarligen går att bli förgiftad av ett stort intag av silver.

Eftersom vi diskuterar ”kolloidalt silver” (10 PPM), så hävdar jag bestämt, att det INTE finns några sådana fall. Du har åtminstone inte kunnat visa något. Det fall du tog upp i programmet var från 1950-talet, och det finns inget tydligt vetenskapligt stöd för att kvinnan det gällde verkligen skulle ha använt den produkt vi talar om.

Jag kontaktade också i somras Giftinformationscentralen i Sverige – där man försäkrade att inget enda misstänkt fall av förgiftning eller annan skada av kolloidalt silver fanns rapporterat (däremot hade man redan då under året registrerat ca 3000 fall av förgiftning via vanliga smärtstillande läkemedel innehållande Paracetamol - som Alvedon, Panodil etc.).

 

2. ….vissa individer löper en större risk att lagra in silver i kroppen och i huden.

Vad jag vet finns det inte en enda individ som lagrar in kolloidalt silver i kroppen eller huden. Studier har visat, att silvret till mer än 99 % har utsöndrats med urinen redan efter 48 timmar.

 

3. nyttoeffekten är ytterst osäker

Nyttoeffekten är absolut säker. Kolloidalt silver är dokumenterat effektivt mot bakterier, virus, amöbor, svamp och encelliga parasiter – och påskyndar dramatiskt sårläkning t.ex. efter brännsår.  Både amerikanska NASA och den ryska motsvarigheten använder också kolloidalt silver för att rena recirkulerade vätskor vid sina bemannade rymdfärder (vilket du själv bekräftat i tidigare brev). De flesta kryssnings- och handelsfartyg använder sedan minst 30 år kolloidalt silver för att rena färskvattnet i sina tankar. Och kan du tänka dig – de dricker sedan av vattnet! Vad jag vet har inte ett enda fall av ”silverförgiftning” registrerats!

Att man t.ex. i Ghana rutinmässigt botar Malaria med kolloidalt silver kan också vara värt att nämna – liksom att man på samma sätt tycks ha bemästrat den hotande epidemin av Ebola i Västafrika. Det fantastiska med kolloidalt silver är ju också, att det s.a.s. är ”självdecinficerande”, varför man inte behöver kyla ner produkten vid transport och förvaring – vilket självklart är en enorm fördel i tropiska trakter, där man inte har tillgång till elektricitet och moderna kylanläggningar.

Om man sedan gör sig besväret att gå tillbaka i tiden några år, så kan man t.ex. i ”Tidens kalender, almanack och uppslagsbok 1932” läsa en annons om en ”näsampull” med vars hjälp man kunde införa kolloidalt silver i barnens näsborrar, när de blev förkylda. Se bifogade bild). I annonsen kan man bl.a. läsa följande text:

”ERCÈRHINOL är en näsampull som innehåller silver i elektrisk kolloidalform…

…Det elektriska kolloidalsilvret är icke giftigt, utan tvärt om ett bakteriedödande och antiinfektionsmedel av första ordningen. Det har vidare icke den ringaste irriterande inverkan på slemhinnorna och är i avsaknad av smak och lukt, vilket gör att dess användning kan särskilt rekommenderas för barn.

ERCÉRHINOL möjliggör ett framgångsrikt bekämpande av alla de baciller som infektera näsa och svalg och som nästan alltid utgöra orsaken till de så farliga influensasjukdomarna. Fås på alla apotek” (Min fetstilsmarkering).

 

4. Det är en stor risk för att det här förorsakar resistens hos bakterier och kanske också virus

Det finns vad jag vet inte någon korrekt och seriös vetenskaplig studie som visar att kolloidalt silver åstadkommit resistenta bakterier. Tvärt om finns det studier som visar just att detta INTE sker. När du nämner att just bakterieresistens i dag är ett allvarligt hot mot mänskligheten (”det här är ju redan ett oerhört stort bekymmer vid medicinska behandlingar, alltså att inte ha tillräckligt kraftfulla antibakteriella medel”) – så är det förstås helt korrekt. Det ironiska (och förfärliga) är då att du till varje pris tycks vilja undanröja det medel som kunde vara lösningen på detta problem – just eftersom kolloidalt silver INTE ger någon bakterieresistens!

5. Förutom risken för biverkningar så är det som är så högst riskabelt med silvervatten att det kan bidra till resistens mot bakterier

Se ovanstående punkt!

 

6. om man fortsätter att använda silver så ökar bakterieresistensen mot det.

Se punkt 4 ovan!

 

7. …och som vi sett i den här diskussionen, att förespråkarna för silvervatten börjar anklaga dom som tvivlar på det för konspirationsteorier, att forskare skulle vara köpta och så där. Det vittnar bara om att de saknar sakliga argument för det dom tror på.

Det finns alldeles uppenbart i högsta grad argument för att tro på det kolloidala silvrets effekter. Jag tror t.ex. inte att vetenskapsmännen på NASA är alldeles galna och använder något som inte effektivt renar det återanvända vattnet – och därmed riskerar att skada deras astronauter?

8. Det är ganska vanligt att sådana här pseudovetenskapliga läror är startade av en guru, en självutnämnd profet, som anhängarna sedan följer och inte vill eller vågar kritisera…

Det som jag anser vara ”pseudovetenskapligt” är den desinformation som du bidrar till, när det gäller kolloidalt silver. Denna form av silver är ett effektivt och totalt riskfritt medel mot bakterier, virus, svamp, amöbor och encelliga parasiter – och så vitt man vet helt utan biverkningar, även vid intag av höga doser.

 

9. Vissa personer finner vissa förklaringsmodeller mer tilltalande än andra, och har man dessutom matats med information av ett vist slag, partisk information, så är det lätt att man målar in sig i ett hörn, så att det är svårt att ta sig ut sedan…

Just precis! Kommentaren om att ”måla in sig i ett hörn” är naturligtvis alldeles korrekt - och särdeles träffande, när det gäller dig själv. De flesta som hamnar i en sådan pinsam situation skulle förläget se sig om och hoppas att ingen sett fadäsen – för att sedan i tysthet avvakta i sitt hörn tills färgen på golvet torkat och går att beträda. I stället vinkar du frenetiskt för att bli uppmärksammad – och klampar sedan iväg över det nymålade golvet, efterlämnande pinsamt tydliga spår – som kommer att vara synliga mycket länge!

Avslutande kommentarer och frågor

Under ett långt yrkesliv som beteendevetare har jag träffat på de mest märkliga reaktioner och sätt att agera hos människor. Men jag kan faktiskt inte påminna mig någon som påminner om dig – i alla fall inte någon med din utbildningsbakgrund!

I stället för att analysera enkla fakta och ta hänsyn till konkreta kliniska och empiriska erfarenheter hos miljoner användare av kolloidalt silver ägnar du dig åt någon sorts populistiskt teoretiserande för att demonisera denna utmärkta produkt, utan att kunna ange någon enda relevant vetenskaplig orsak. För mig framstår det som att du aningslöst begår någon form av ”vetenskapligt självmord” genom att helt bortse från lätt verifierbara fakta. Särskilt med tanke på att du nu snart är preses i Kungliga Vetenskapsakademin är ditt agerande mycket märkligt. Du riskerar alldeles uppenbart att komprommetera KVA och göra dig själv omöjlig på posten, om ditt sätt att hantera frågan om kolloidalt silver blir allmänt känt.

Den enda LOGISKA förklaring jag kan hitta till ditt agerande skulle vara, att du insett att kolloidalt silver är en allvarlig konkurrent till olika farmaceutiska produkter (som antibiotika) – och att du därför vill undanröja en sådan konkurrent, eftersom du tycks ha egna intressen i medicinbranschen via ”Larhammar Consulting AB” – som beskriver sin verksamhet på detta sätt:

“Larhammar Consulting AB provides regulatory and chemical-pharmaceutical advice for pharmaceutical and biotechnology companies, to meet the requirements of regulatory agencies and thereby minimise the time to market”

Detta du nämner med svårigheten att byta åsikt p.g.a. förlusten av prestige är förstås en riktig beteendevetenskaplig iakttagelse – och blir särskilt påtaglig för en professor. Därför förväntar jag mig knappast att något så banalt som enkla fakta kan få dig att ändra uppfattning…

 

Jag vill sedan också upprepa några angelägna frågor, som jag ställt tidigare – men än inte fått något tillfredsställande svar på.

Om kolloidalt silver är så farligt som du påstår, hur kan det då komma sig att man måste gå till en annan världsdel och tillbaka till 1950-talet för att hitta ett enda fall av argyria?

I dag räknar man med att ca 100 000 personer i Sverige regelbundet använder kolloidalt silver. Giftinformationscentralen bekräftar att man i vårt land inte har ett enda fall av misstänkt skada eller förgiftning av medlet – och du har inte kunnat redovisa ett enda fall på annat sätt. Hur kan det komma sig?

Som jag redan tidigare också berättat, så har tillverkaren av kolloidalt silver, Anders Sultan, utlovat en belöning på 100 000 kr till den som kan uppvisa ett enda fall av argyria, som åstadkommits av hans produkt. Ifall det du påstår om produkten är sant, så borde det rimligtvis vara lättförtjänta pengar för dig. Om jag minns rätt så har Sultans silverprodukt sålts sedan år 2001, så några borde ha hunnit bli blåfärgade under den tiden! När tänker du inkassera dina 100 000 kr?

I USA räknar man med ca 10 miljoner användare. Där finns det minst 150 olika tillverkare av kolloidalt silver – och nästan samtliga av deras produkter saluförs av det kända företaget Amazon. Tror du att Amazon skulle riskera sitt rykte genom att sälja något som riskerade att skada deras kunder?

Du har inte heller berättat om du har kontaktat amerikanska rymdfartstyrelsen, NASA, och berättat för dem att de måste sluta använda kolloidalt silver för att rena återanvänt vatten vid sina bemannade rymdfärder (precis som ryssarna). När tänker du göra det?

Och när skall du informera den svenska rederinäringen om att de måste sluta med att använda kolloidalt silver för att rena vattnet i sina färskvattentankar?

Eftersom du vid flera tillfällen använt Wikipedia som referens, så har jag också ett par frågor där.

Om man söker i Wikipedia på ”kolloidalt silver”, så hittar man följande amatörmässiga text:

”Kolloidalt silver är silver i kolloidal, det vill säga mycket finfördelad, form. Generellt kan dock sägas att "kolloidalt silver" inkluderar alla produkter med silver i någon koncentration, upplöst i destillerat vatten. Silverpartiklarna i kolloidalt silver kan vara små, mindre än 1000 nanometer. Silverpartiklar i denna storlek kan frigöra stora mängder silverjonerSilverjoner är den giftigaste formen av silver, och är bland de mest toxiska tungmetallerna” (min fetstilsmarkering).

Om man går in och korrigerar denna gravt felaktiga text – så ändras den snabbt tillbaka till den ursprungliga. Ofta efter bara en halvtimme!

Vem tror du sköter den bevakningen för att bibehålla en helt felaktig beskrivning av kolloidalt silver?

 

Om man sedan söker i Wikipedia på begreppet ”tungmetaller”, så finner man denna text:

”Tungmetall är en föråldrad term som inte rekommenderas av den internationell kemiunionen IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) eftersom den anses meningslös och vilseledande.[1] Även på svenska anser man att användningen bör fasas ut”. (Min fetstilsmarkering)

En av omkring 40 förekommande definitioner[1] är: en metall eller legering som har en densitet som är högre än 5 g/cm3. Det har de allra flesta metallerna. Järn har exempelvis 7,87 g/cm3.[3] Bland metaller med en lägre densitet (lättmetaller) kan nämnas aluminiumberylliumkalciummagnesiumnatriumstrontiumcesium och barium.

Ofta används termen tungmetaller i betydelsen tunga och särskilt miljöfarliga metaller. Detta är fel eftersom det inte finns något samband mellan metallers densitet och deras miljöpåverkan. De mest omtalade beträffande miljöfarliga grundämnen är blykvicksilverkadmium och uran. Det stämmer visserligen att de flesta tunga metaller och deras kemiska föreningar är giftiga, men det finns även flera livsnödvändiga metaller (järn, zinkkopparkrommanganmolybdennickel), liksom det finns giftiga eller miljöfarliga lätta metaller (exempelvis beryllium, strontium). Oftast är mängd och halt avgörande om en metall ska klassas som livsnödvändig eller skadlig. Ibland spelar kvoten mellan olika metaller roll. Det brukar ha en avgörande betydelse i vilken kemisk form metallen finns i”.

Vilken av Wikipedias texter stöder du?

 

Slutligen – för säkerhets skull - som jag redan tidigare påpekat: Jag har inga som helst ekonomiska intressen i kolloidalt silver (eller i något annat jag skriver om på min hemsida).

 

Hälsn. /Sven Erik

 

PS

Lämnar till sist bara länken till min hemsida, där jag skrivit om kolloidalt silver:

http://www.svaradoktorn.se/425558358

… samt litet ”bredvidläsning”, om du mot förmodan skulle vara intresserad:

http://www.silver-colloids.com/Papers/AltmanStudy.PDF

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/alla-tjanar-pa-silverplastren-revolution-i-varden-av-brannskadade

https://www.youtube.com/watch?v=avpI4FjFmms

 

 

 

Kommentarer

28.02.2018 21:58

Lasse Blomdahl

Tack för att du tar fighten mot Larhammar, som inte inser att han kommer att förlora den. Du har mitt och många andras fulla stöd.

27.02.2018 07:52

Jana

Hej, jag älskar dina kommentarer. Du har svar på tal! Undrar nu om ”din behandling” påverkar med. som trombyl, metformin,atorvastatin och insulin?

28.02.2018 15:43

SE

Jag tror inte det - men svårt att svara på. Skickar mail till dig

26.02.2018 22:47

SEB

Aj, jag var inte uppdaterad. Den där Larhammar har tydligen redan fått ordförandeposten i Svenska Vetenskaps Akademin. Gotta sig gör nu Leekemedels
industrin och även den där Larhammar.

27.02.2018 07:14

SE

Jo, han är redan utsedd - men han tillträder inte tjänsten förrän i juli. Det borde gå att stoppa honom!

26.02.2018 11:05

SEB

Får jag föreslå att vi framöver inte använder titeln "Professor" för personer som vi betraktar som Leekemedelsindustrins utsända Kamelförsäljare.

26.02.2018 19:49

SE

Om vi vill upplysa KVA om vår åsikt, så kan vi förstås skicka mail till kva@kva.se

26.02.2018 18:11

SEB

Bästa Sven Erik Självklart jag bara tänkte lite.
Men Har vi något sätt vi kan informera KVA att
denne man inte är önskvärd till jobbet? Att KVA gör en stor tabbe om de väljer denne man?

26.02.2018 11:47

SE

OK... Skall tänka på det. Men professorstiteln gör att man kan ställa vissa krav på "kamelförsäljarna" - så det kan finnas en vits med att använda den...

24.02.2018 22:13

Ulf Bittner

Vilken trovärdighet har professor Dan Larhammar och skolmedicinen?
https://newsvoice.se/2018/02/24/vilken-trovardighet-har-professor-dan-larhammar-och-skolmedicinen/

24.02.2018 22:12

Ulf Bittner

Förhoppningsvis inser professor Larhammar att allmänheten är mycket intresserad av att Sven-Erik "Svara Doktorn" Nordin och det Öppna Brevet ska besvaras. Intresset finns såklart även World Wide

23.02.2018 10:34

Sonja Sörensen

Bra skrivit. Väntar med spänning på Dan Larhammars svar.

23.02.2018 11:32

SE

Tack! Men jag tror vi får vänta på Larhammars svar! Kanske planerar han i stället något sätt att visa hur okunnig och opålitlig jag är - i stället för att bemöta mina argument?

21.02.2018 10:54

SEB

Någon sitter med röven i iS vatten. Tror att initialerna på denna någon är D.L.

21.02.2018 22:00

SE

Exakt! Borde kanske tycka synd om honom, men när man vet vad han under åren utsatt andra för, så begränsas medkänslan något!

21.02.2018 10:49

SEB

Bra Sven Erik. Dan L. har inget förtroende Sådant lär (läder) ska sån smörja ha. . Luktar mutor lång väg. Dessutom vill Wikipedia ha pengar, för vadå?

21.02.2018 22:02

SE

Instämmer helt med dina funderingar...

20.02.2018 11:14

Sven Holger Månsson

Vi har alla mycket att lära, alla dagar
hela livet till det sista andetaget.
Inser du inte det,så har du börjat stelna i dina former på det mentala planet där ditt personliga arkiv ligger gömt.
Uppdat

20.02.2018 15:39

SE

Tack för kommentaren - som förstås är både sann och tänkvärd!

20.02.2018 05:46

Casper

"It is difficult for a man to understand something, when his salary depends upon him not understanding it." -- Upton Sinclair

20.02.2018 15:40

SE

Tack för kommentar! Detta är ju ett känt faktum - och en av anledningarna till att t.ex. vår sjukvård ser ut som den gör!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?